39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Janka
14 grudnia 2023r. | Administrator

Jan Ciężadło, uczeń kl. 4b, znalazł się w gronie 20 fi­na­lis­tów wyłonionych spośród uczniów szkół średnich z ca­łej Pol­ski, któ­rzy stworzyli najbardziej innowacyjne pro­jek­ty włas­nej dzia­łal­noś­ci gospodarczej. Nagrodą dla fi­na­lis­tów był trzy­dnio­wy udział w stacjonarnych szko­le­niach w ra­mach bootcampu w przestrzeni coworkingowej w War­sza­wie zorganizowanych przez Europejską Fundację Roz­wo­ju Przed­się­bior­czoś­ci pod Patronatem Ministerstwa Edu­ka­cji i Na­uki w War­sza­wie w dniach 8.12-10.12.2023 r. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6