39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kanapa Fizyków
14 grudnia 2023r. | Administrator

13 grudnia uczniowie klasy 4b: Szymon Drozdowski, Ma­ksy­mi­lian Koleśniak i Piotr Żmuda wspólnie z na­ukow­ca­mi In­sty­tu­tu Fizyki Jądrowej Polskiej Akademii Na­uk w Kra­ko­wie na­gry­wa­li program „Kanapa Fizyków” na te­mat fi­zy­ki kwan­to­wej. Wizyta była też okazją do za­poz­na­nia się z ba­da­nia­mi powadzonymi w Laboratorium Eks­per­tyz Ra­dio­me­trycz­nych, Zakładzie Materiałów Magnetycznych i Na­no­struk­tur oraz Zakładzie Fizyki Biologicznej i Nano-spek­tro­sko­pii. Li­ce­a­liś­ci wysłuchali także wykładu dr. hab. Pa­wła Bła­sia­ka „Ko­go trapią nierówności Bella, czyli o przy­czy­no­woś­ci w me­cha­ni­ce kwantowej”. Dziękujemy Pani dr hab. Ka­ta­rzy­nie Po­go­dzie za opiekę i wprowadzenie nas w taj­ni­ki dzia­łal­noś­ci In­sty­tu­tu.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6