39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Podkarpacki Konkurs Matematyczny im. Franciszka Leji
19 lutego 2024r. | Administrator

17 lutego odbył się etap powiatowy Podkarpackiego Kon­kur­su Matematycznego im. Franciszka Leji. Konkurs prze­bie­gał na trzech poziomach – dla klas pierwszych, dru­gich i trze­cich. Trzy pierwsze miejsca wśród uczest­ni­ków po­zio­mu I zajęli: Maksymilian Skop (1a), Emi­lia Szot (1b) i Wik­to­ria Węgrzyn (1b). Zwycięskie lokaty po­zio­mu II przy­pad­ły: Ryszardowi Czerwińskiemu (2b), Ignacemu Dal­czyń­skie­mu (2b) i Nicoli Cebuli (2d). Na poziomie III - pierw­sze miej­sce zajął Daniel Kopacz (3a), a na drugim miej­scu zna­lazł się Szymon Soboń (3b). Zwycięzcom etapu po­wia­to­we­go gra­tu­lu­je­my i trzymamy kciuki za awans do fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6