39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Warsztaty matematyczne
19 lutego 2024r. | Administrator

Absolwenci naszej szkoły, Tomasz Martyński, Daniel Paz­dro i Wojciech Wójcik, poprowadzili 13 lutego warsztaty ma­te­ma­tycz­ne, któ­re przyciągnęły ponad 80 uczniów za­in­te­re­so­wa­nych ma­te­ma­ty­ką. Spora część zadań do­ty­czy­ła wy­ra­żeń algebraicznych i stanowiła rozgrzewkę przed Pod­kar­pac­kim Konkursem Matematycznym im. Franciszka Leji. Te­mat wiodący tegorocznej edycji konkursu to „Wyrażenia al­ge­bra­icz­ne i działania na wyrażeniach algebraicznych”.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6