39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Leśne Żywioły
24 lutego 2024r. | Administrator

22 lutego 17 uczniów naszej szkoły wzięło udział w kon­kur­sie „Leśne żywioły”, zorganizowanym przez Re­gio­nal­ną Dy­rek­cję Lasów Państwowych w Krośnie z oka­zji ob­cho­dów 100-le­cia Lasów Państwowych. W ramach przy­go­to­wań do kon­kur­su 16 lutego 2024 roku odbyło się bar­dzo cie­ka­we spot­ka­nie z panią Magdaleną Różycką – edu­ka­to­rem leś­nym z Nad­leś­nic­twa Mielec. Uczniowie zo­sta­li za­poz­na­ni z czte­re­ma żywiołami w lasach: ziemią, po­wie­trzem, wodą i ogniem oraz z zagrożeniami eko­sy­ste­mów leś­nych. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu eko­lo­gii, ochro­ny i kształtowania środowiska przy­rod­ni­cze­go, ze szcze­gól­nym zwróceniem uwagi na las, ja­ko na­sze wspól­ne dzie­dzic­two, z którego można czerpać bo­gac­twa, ale też na­le­ży pamiętać, jak ważna jest jego ochro­na. Ucz­niom ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
te: 0.018s dbnc: 6 dbnq: 6