39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Turniej piłkarzyków
24 lutego 2024r. | Administrator

21 lutego odbył się w naszej szkole turniej pił­ka­rzy­ków. Wzięło w nim udział 16 par. I miejsce zdobyli Ma­te­usz Krzy­szto­fik i Wiktor Skowron (2c), II miejsce wy­wal­czy­li Bar­tło­miej Barszcz i Michał Jaromi (2g), a III za­ję­li Oli­wier Ma­kuch i Eryk Mrozik (3a). Zwycięzcy zostali na­gro­dze­ni dy­plo­ma­mi i słodyczami, które wręczył Pan Dy­rek­tor. Or­ga­ni­za­to­rem turnieju był Bartłomiej Barszcz, ko­or­dy­na­to­rem i sę­dzią Mag­da­le­na Janeczek (2g), drugim koordynatorem Mi­chał Jaromi (2g), turniej wsparły również dziewczęta z kla­sy 2a - Mar­ty­na Bednarz (sędzia), Anna Superson (ko­or­dy­na­tor), Oli­wia Kraw­czyk (koordynator). Gratulujemy zwy­cięz­com i wszyst­kim uczest­ni­kom turnieju.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6