39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości
25 lutego 2024r. | Administrator

23 lutego w Nisku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wie­dzy o Wynalazczości. Naszą szkołę reprezentowały: Ju­lia Dziar­ma­ga (4c), Dominika Warchałowska (4c) oraz An­na Brzdęk (3f). Uczestnicy etapu okręgowego roz­wią­zy­wa­li test wiedzy i trzy zadania praktyczne, po­le­ga­ją­ce na wy­ka­za­niu praktycznej umiejętności stosowania przepisów pra­wa włas­noś­ci przemysłowej i znajomości ważniejszych wy­na­laz­ków i ich twór­ców. Organizatorem Olimpiady Wie­dzy o Wy­na­laz­czoś­ci jest Polski Związek Stowarzyszeń Wy­na­laz­ców i Ra­cjo­na­li­za­to­rów.

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6