39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs Piosenki i Wiersza Obcojęzycznego
27 lutego 2024r. | Administrator

23 lutego miały miejsce eliminacje do konkursu „Teen Show”. Jury w składzie: p. A. Straż, p. A. Czechura i p. A. Ro­kosz miało niezwykle trudne zadanie, ponieważ uczest­ni­cy pre­zen­to­wa­li bardzo wysoki poziom. W eli­mi­na­cjach wzię­li udział: Julia Podraza (1a), Zuzanna Czuch­ra (2f), Ania Kra­kow­ska (1d), Oliwia Długosz (2f), Ola Ka­gan (1d), Ka­ro­li­na Lesińska (2b), Julia Wyrazik (2b), Oli­wia Wnuk (2e), Emilia Lis (2e), Wiktor Wróbel (2b), Kinga Skrzy­niarz (2c). Jury zdecydowało, że w Rzeszowie naszą szko­łę re­pre­zen­to­wać będą: w kategorii śpiew: Wiktoria Ry­dza (2e) i Oli­wia Perc (1f), natomiast w kategorii re­cy­tac­ja: Ewa Maj­ka (3e) i Szymon Weryński (2f). Wszyst­kim uczest­ni­kom życzymy wielu sukcesów ar­tys­tycz­nych!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6