39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Rzeszowie
10 marca 2024r. | Administrator

1 marca uczennice naszego liceum miały okazję za­pre­zen­to­wać swoje umiejętności językowe z języka fran­cus­kie­go. Oli­wia Długosz (2f) zaśpiewała piosenkę Bar­ba­ry Pra­vi „Voila” i zdobyła wyróżnienie w IX edycji Kon­kur­su Pio­sen­ki Obcojęzycznej w Rzeszowie. 8 marca dziew­czę­ta wzię­ły udział w I edycji Wojewódzkiego Kon­kur­su Pio­sen­ki Fran­cus­kiej „Joe Dassin i ja”. Alek­san­dra Ka­gan (1d) wy­ko­na­ła utwór „Ma musique”, We­ro­ni­ka Ski­ba (3f) - jedną z naj­bar­dziej zna­nych piosenek Joe Dassin „Et si tu n'existais pas”, a Anna Krakowska (1d) wyśpiewała wy­róż­nie­nie pio­sen­ką „Salut”. Uczennice miały okazję spot­kać się i po­roz­ma­wiać z przedstawicielem Ambasady Fran­cus­kiej, któ­ry był jednym z członków Jury. Nauka ję­zy­ka fran­cus­kie­go zdecydowanie wychodzi nam śpie­wa­ją­co. Galeria...

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6