39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Kolejne spotkanie z panem Tomaszem Mrozowskim
10 kwietnia 2024r. | Administrator

8 kwietnia na kółku biologicznym gościliśmy po raz ko­lej­ny pana Tomasza Mrozowskiego, z którym przy­go­to­wy­wa­liś­my się do praktycznej części zawodów Olim­pia­dy Bio­lo­gicz­nej, ćwicząc umiejętność wykonywania sek­cji w ra­mach pracowni zoologicznej. Tym razem obiek­tem za­jęć był ka­ra­czan madagaskarski i wij drewniak. Do­dat­ko­wo ćwi­czy­liś­my wy­ko­ny­wa­nie preparatów mi­kro­sko­po­wych z na­rzą­dów wewnętrznych takich jak: tchaw­ki, cew­ki Mal­phi­die­go (mistrzyniami w nich okazały się Wik­to­ria i Mar­ty­na). Z kolei nasz uczestnik etapu centralnego, Wiktor Sko­wron, uczest­ni­czył w warsztatach organizowanych przez UJ oraz UKEN w Krakowie, podczas których wy­ko­ny­wał sek­cję lina, świerszcza oraz pracował z pre­pa­ra­ta­mi z bo­ta­ni­ki, badając zagadnienia barwienia i prze­kro­jów przez ło­dy­gi roślin.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6