39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

73. Olimpiada Fizyczna – sukces Maksymiliana i Piotra
16 kwietnia 2024r. | Administrator

W dniach 12-16 kwietnia 2024 r. na Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego odbył się finał centralny 73. Olim­pia­dy Fi­zycz­nej. Wśród uczestników byli re­pre­zen­tan­ci na­sze­go „Ko­per­ni­ka” - Maksymilian Ko­leś­niak (4b) i Piotr Żmu­da (4b), któ­rzy uzy­ska­li tytuły Fi­na­lis­tów Olim­pia­dy. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.017s dbnc: 6 dbnq: 6