39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiktoria Klich odnosi kolejny sukces!
18 kwietnia 2024r. | Administrator

Wiktoria Klich (4b) zajęła 1. miejsce w kategorii ma­tu­rzys­tów w ogólnopolskim konkursie naukowym „Dom Ko­per­ni­ka”, zor­ga­ni­zo­wa­nym w ramach kongresu Futurist of The Year 2024, w którym wzięła udział w dniach 9-11 kwiet­nia w War­sza­wie. Organizatorem wydarzenia była Szko­ła Głów­na Mi­ko­ła­ja Kopernika, a jego ideą było stwo­rze­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go i interdyscyplinarnego miejsca do de­ba­ty o przy­szłoś­ci technologii, ekonomii, bankowości i edu­ka­cji. Pre­le­gen­ta­mi kongresu byli wybitni naukowcy, fu­tu­ro­lo­dzy i eks­per­ci z czołowych ośrodków naukowych i ba­daw­czych na świe­cie. Wiktorii gratulujemy kolejnego suk­ce­su.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6