39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Egzaminy maturalne 2024
13 maja 2024r. | Administrator

Po słonecznej majówce absolwenci „Kopernika” przy­stą­pi­li do maturalnej sesji egzaminacyjnej. Rozpoczęli 7 ma­ja 2024 r. tradycyjnie maturą pisemną z języka pol­skie­go na po­zio­mie podstawowym, następnie zmierzyli się z ma­te­ma­ty­ką i językiem obcym nowożytnym. W kolejnych dniach bę­dą pi­sać egzaminy z wybranych przedmiotów na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym. Przystąpią także do egzaminów ust­nych z ję­zy­ka polskiego i języka nowożytnego. Wszyst­kim ma­tu­rzys­tom życzymy opanowania stresu, jas­ne­go i ot­war­te­go umy­słu i wiary w siebie. Trzymamy za Was kciu­ki.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6