39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Biol-chemicy na wycieczce edukacyjnej do Magurskiego Parku Narodowego
24 maja 2024r. | Administrator

Magurski PN to jeden dwóch z parków narodowych w wo­je­wódz­twie podkarpackim. 22 maja klasa 1c wraz z przy­ja­ciół­mi z 2d,1d i 1f wybrała się na wycieczkę do te­go nie­zwy­kłe­go miejsca i serdecznie je poleca. Nie­da­le­ko, za nie­wiel­kie pieniądze, na uczestników wy­jaz­du cze­ka­ły ci­sza, spo­kój, piękna zieleń, niezbyt wy­ma­ga­ją­ce i do­brze przy­go­to­wa­ne tra­sy, historia za­ro­śnię­tych sie­dlisk Łem­ków, sym­pa­tycz­ni prze­wod­ni­cy, możliwość zobaczenia na włas­ne oczy wie­lu gatunków zwierząt oraz rosnących na łą­kach pol­skich stor­czy­ków. Kolejną atrakcją była in­ter­ak­tyw­na wy­sta­wa w Ośrod­ku Edukacyjno-Muzealnym w Kremp­nej ko­ło Kros­na oraz ognisko z pieczoną kiełbaską i pian­ka­mi. Na de­ser - war­szta­ty w Mu­ze­um Lizaka w Jaśle z oka­zji zbli­ża­ją­ce­go się Dnia Dziec­ka. Galeria...

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6