39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Uczniowie II LO wzięli udział w Podkarpackiej Konferencji Naukowej „Twarze Matematyki”
13 czerwca 2024r. | Administrator

11 czerwca 2024 r. na Uniwersytecie Rzeszowskim od­by­ła się Podkarpacka Konferencja Naukowa „Twarze Ma­te­ma­ty­ki”. Gru­pa uczniów naszej szkoły wraz z na­uczy­cie­la­mi wy­słu­cha­ła pięciu ciekawych wykładów z ma­te­ma­ty­ki oraz hi­sto­rii życia i działalności Cecyli Krieger - świa­to­wej sła­wy ma­te­ma­tycz­ki pochodzącej z naszego re­gio­nu. Punk­tem kulminacyjnym konferencji było uro­czys­te roz­da­nie dyplomów i nagród XXIII Pod­kar­pac­kie­go Konkursu Ma­te­ma­tycz­ne­go im. Franciszka Leji. Po odebraniu dy­plo­mów na­si ucz­nio­wie - Emilia Szot (1b), Ryszard Czer­wiń­ski (2b) i Maksymilian Skop (1a), wykonali pa­miąt­ko­we zdję­cie z absolwentem naszego liceum, pa­nem Wi­tol­dem Stach­ni­kiem, który był jednym z pre­le­gen­tów.

obrazek
te: 0.033s dbnc: 6 dbnq: 6