39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Konkurs fizyczny „QuizFiz”
13 czerwca 2024r. | Administrator

7 czerwca 2024 r. odbył się konkurs fizyczny „QuizFiz” or­ga­ni­zo­wa­ny przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Aka­de­mii Nauk. Jest to konkurs drużynowy, w którym uczest­ni­cy mie­rzą się z 60 pytaniami z zakresu fizyki. Z ra­doś­cią in­for­mu­je­my, że drużyna mieleckiego „Kopernika” w skła­dzie: Mi­chał Bolon (2g), Ryszard Czerwiński (2b), Antoni Pazdro (2g), Łu­kasz Wilk (3b) znalazła się w najlepszej piątce, któ­ra we wrześ­niu spotka się w Krakowie w wielkim finale kon­kur­su. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6