39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Przekazanie władzy Samorządu Uczniowskiego
16 czerwca 2024r. | Administrator

14 czerwca 2024 r. miało miejsce symboliczne prze­ka­za­nie władzy nowo wybranemu Samorządowi Ucz­niow­skie­mu. Dotychczasowa Przewodnicząca - Maja Zgór­ska (3F) i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy - Piotr Witek (3B) pod­su­mo­wa­li pra­cę samorządu, podziękowali za współ­pra­cę człon­kom Ra­dy Sa­mo­rzą­du oraz pogratulowali swo­im na­stęp­com. W nowej ka­den­cji na cze­le społeczności „Kopernika” stanie Kacper Kuż­dżał (2g) oraz je­go za­stęp­ca - Kacper Masłowiec (2e). Dzię­ku­je­my do­tych­cza­so­we­mu zarządowi SU za za­an­ga­żo­wa­nie oraz wie­le ciekawych pomysłów i z nie­cier­pli­woś­cią cze­ka­my na nowe decyzje następców.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6