39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wiktoria Klich laureatką konkursu „Komputer dla Najlepszego”
20 czerwca 2024r. | Administrator

18 czerwca 2024 r. miała miejsce gala finałowa kon­kur­su „Komputer dla Najlepszego”. Po raz 24. Sta­ros­two Po­wia­to­we w Mielcu przyznało nagrody za wy­bit­ne osiąg­nię­cia ucz­niom, którzy zdobyli tytuły lau­re­atów i fi­na­lis­tów olim­piad oraz konkursów przed­mio­to­wych na szczeb­lu wo­je­wódz­kim i ogól­no­pol­skim, a także mają liczne osiąg­nię­cia spor­to­we. W tym roku nominowanych do na­gro­dy głów­nej by­ło aż 9 absolwentów. Wszyscy oni wy­róż­ni­li się szcze­gól­ny­mi osiąg­nię­cia­mi. Z dumą in­for­mu­je­my, że na­gro­da głów­na trafiła do Wiktorii Klich.

Nasza tegoroczna maturzystka, absolwentka „Kopernika” to laureatka wielu ogólnopolskich konkursów i olimpiad matematycznych, fizycznych, statystycznych, lingwistycznych, ekologicznych, dwukrotna stypendystka Prezesa Rady Ministrów, stypendystka Programu „Nie zagubić talentów”, która wspólnie z marszałkiem województwa podkarpackiego otwierała Podkarpackie Centrum Nauki Łukasiewicz, a także laureatka statuetki Leonardo w kategorii Mielecki Talent. Serdecznie gratulujemy.

te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6