39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wycieczka 3a i 3d do Pragi
20 czerwca 2024r. | Administrator

W dniach od 5 do 7 czerwca 2024r. klasy 3a i 3d uczest­ni­czy­ły w wycieczce do Pragi. Atmosfera, zabytki mia­sta pa­mię­ta­ją­ce­go średniowiecze, wywarły na uczniach du­że wra­że­nie. Licealiści mieli okazję zwiedzić wiele hi­sto­rycz­nych miejsc, takich jak: Rynek Staromiejski, Ra­tusz, Pa­ła­ce Hrad­czań­skie, żydowską dzielnicę Józefów, ba­ro­ko­wą Ma­łą Stra­nę, Nowe Miasto z placem Wacława. Zwie­dza­jąc Złotą Uliczkę z wieloma historycznymi bu­dyn­ka­mi, ucz­nio­wie mogli przybliżyć sobie informacje zwią­za­ne ze zna­ny­mi postaciami literatury. Rejs statkiem po Weł­ta­wie był oka­zją, by spojrzeć na piękną panoramę mia­sta. W dro­dze po­wrot­nej do Polski, licealiści zwiedzili Kut­ną Ho­rę. Wy­jazd do Pra­gi na długo pozostanie w pa­mię­ci.

obrazek
te: 0.012s dbnc: 6 dbnq: 6