39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Zakończenie roku szkolnego 2023/2024
21 czerwca 2024r. | Administrator

W piątkowy poranek, 21 czerwca 2024 r., w naszym li­ce­um miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkol­ne­go 2023/24. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i od­śpie­wa­niu hym­nu pań­stwo­we­go uczniów przywitał pan dy­rek­tor Zbig­niew Rzeź­nik, następnie głos zabrał pan Zbig­niew Wi­tek – Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodziców. Uro­czys­te za­koń­cze­nie ro­ku szkolnego było okazją do na­gro­dze­nia li­ce­alis­tów, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach, a tak­że wy­róż­nie­nia za wyniki w nauce. O oprawę ar­tys­tycz­na uro­czys­toś­ci zadbała klasa 1a wraz z wy­cho­waw­czy­nią, pa­nią Magdaleną Gromny. Po za­koń­cze­niu uro­czys­toś­ci Wychowawcy poszczególnych klas wrę­czy­li świa­dec­twa w sa­lach lekcyjnych. Życzymy wszyst­kim za­słu­żo­nych i prze­de wszyst­kim BEZ­PIECZ­NYCH WA­KA­CJI!

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6