39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Krok w przedsiębiorczość
5 lipca 2012r. | Administrator

Od września 2011 do czerwca 2012 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Mielcu był realizowany innowacyjny projekt ?Krok w przedsiębiorczość? związany z kształto­waniem postaw przedsiębiorczych, rozwijaniem kompetencji matematycznych i umiejętności informacyjnych (komputerowych) uczniów. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PO "Kapitał Ludzki" (priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, dzia­łanie 3.5 Projekty innowacyjne).

Głównym celem projektu było pilotażowe wdrożenie testujące (w województwach małopolskim i pod­karpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kom­petencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowany program kształcenia został oparty na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej) i konkurowania na wirtualnym rynku.

W realizacji projektu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu uczestniczyło trzynaścioro uczniów z klasy 2b. Brali oni udział w dodatkowych zajęciach doty­czących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doskonalących umiejętności matematyczne i informatyczne, wykonując wynikające z programu ćwiczenia i rozwiązując praktyczne problemy związane z prowadzeniem firmy. Uczestnicy projektu przeszli przez 9 etapów gry (etap 10 - podsumowanie projektu), na każdym etapie uczniowie zapoznawali się z określonymi zagadnieniami (materiałami edukacyjnymi) oraz wykonywali określone zadania, oczywiście w ściśle określonym czasie. Łącznie uczniowie mieli do wykonania 67 punktowanych zadań. Do dyspozycji mieli interesujące materiały dydaktyczne, prezentacje, testy, fora itp., umieszczone na specjalnie utworzonej platformie edukacyjnej. Zrealizowane przez uczniów zadania były systematycznie oceniane, co pozwalało na bieżące diagnozowanie przyrostu wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników projektu. Do realizacji tego projektu szkoła została wyposażona w tablicę interaktywną, przenośny komputer i urządzenie wielofunkcyjne. Podczas zajęć uczniowie wcielali się w rolę współwłaścicieli przedsiębiorstwa, firmy poligra­ficzno-marketingowej Artific (nazwa wymyślona przez uczniów).

Projekt był realizowany przez podmioty mające duże doświadczenie w zakresie opracowywa­nia strategii edukacyjnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz działalności publikacyj­nej dla sektora oświatowego, tj.: Lider - Wydawnictwo Nowa Era, partnerzy - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Koordynator i opiekun projektu: Barbara Pieróg

Lista uczniów:
Michał Furdyna
Magdalena Głodzik
Agnieszka Gurgul
Przemysław Haptaś
Piotr Jędraszek
Michał Konefał
Wiktor Polit
Stanisław Robak
Przemysław Rusin
Marek Rusinowski
Szymon Szantula
Dominik Wołowiec
Andrzej Zakręcki

Strony internetowe:
https://sites.google.com/site/artificsj/
http://www.krokwprzedsiebiorczosc.pl/

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6