39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wybory do Samorządu Uczniowskiego
29 marca 2021r. | Administrator

Już w najbliższą środę (31 marca) odbędą się wybory na przewodniczącego szkoły! Niestety ze względu na obe­cną sytuację epidemiologiczną nie będziemy mogli się zo­ba­czyć przy głosowaniu. Odbędzie się ono online za po­śred­nic­twem Microsoft Forms. Głos będzie można oddać 31 marca 2021 r. w godzinach od 9.00 do 15.00, logując się szkolnym kontem office (tym, którym logujemy się do Team­sów).

Oto nasi kandydaci:

Ania Bujak to uczennica klasy 2Cg o profilu bio­lo­gicz­no-chemiczno-matematycznym. Jest aktywnym członkiem sa­mo­rzą­du od 1,5 roku i przewodniczącą swojej klasy. Chcia­ła­by wprowadzić wiele interesujących atrakcji, aby w szko­le nie było nudno i monotonnie. Więcej o Ani i o tym, co ma do powiedzenia na wydarzeniu na facebooku:
https://fb.me/e/ULZs77ZL

Martyna Gaj jest uczennicą klasy 2B o profilu ma­te­ma­tycz­no-fizycznym z rozszerzonym językiem angielskim. W samorządzie działa aktywnie już od pierwszej klasy i za­wsze chętnie bierze udział we wszystkich wydarzeniach szkol­nych. Jest kreatywna, ma wiele zainteresowań, mnó­stwo ciekawych pomysłów, które pomogą uatrakcyjnić życie szkolne podczas pandemii. Więcej możecie znaleźć na pro­wa­dzo­nym przez nią wydarzeniu:
https://fb.me/e/21X5wtpCN

Filip Kalisz jest uczniem klasy 1C o profilu bio­lo­gicz­no-chemiczno-matematycznym. Trzykrotnie pełnił funkcję go­spo­da­rza klasy w szkole podstawowej. Kształci się w Pań­stwo­wej Szkole Muzycznej II stopnia, jest także człon­kiem szkolnego chóru. Filip to ambitny i chętnie po­dej­mu­ją­cy nowe wyzwania uczeń. Więcej informacji na wydarzeniu:
https://www.facebook.com/events/3968642943157512/

Każda uprawniona osoba otrzymała link do gło­so­wa­nia (aktywuje się on dopiero w środę) za pomocą e-dzien­ni­ka.

obrazek
te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6