39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Matematyka w ubezpieczeniach
17 kwietnia 2021r. | Administrator

14 kwietnia nasi licealiści uczestniczyli w wykładzie „Ma­te­ma­ty­ka w ubezpieczeniach”, który wygłosił profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Jacek Chudziak. Poznali cie­ka­wą historię ubezpieczeń, których początki były ściśle zwią­za­ne z rozwojem handlu morskiego, czyli jednym z naj­bar­dziej dochodowych, a jednocześnie ryzykownych zajęć. Dowiedzieli się także, że ubezpieczenia na życie pojawiły się w szesnastowiecznej Anglii, a pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które stosowało badania statystyczne do obliczania przeciętnego dalszego trwania życia dla osób w danym wieku, było The Equitable Society of London. Ob­li­cze­nia były oparte na danych pochodzących z tzw. Ta­be­li Wrocławskiej, opracowanej w 1693 roku przez an­giel­skie­go astronoma Edmunda Halleya. Przedmiotem roz­wa­żań wykładu były również czynniki wpływające na wy­so­kość składek w ubezpieczeniach na życie.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6