39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Krok w przedsiębiorczość
5 lipca 2012r. | Administrator

Od września 2011 do czerwca 2012 roku w II Liceum Ogólnokształcącym im. M. Kopernika w Mielcu był realizowany innowacyjny projekt ?Krok w przedsiębiorczość? związany z kształto­waniem postaw przedsiębiorczych, rozwijaniem kompetencji matematycznych i umiejętności informacyjnych (komputerowych) uczniów. Projekt był finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego - PO "Kapitał Ludzki" (priorytet III - Wysoka jakość systemu oświaty, dzia­łanie 3.5 Projekty innowacyjne).

Głównym celem projektu było pilotażowe wdrożenie testujące (w województwach małopolskim i pod­karpackim) innowacyjnego programu kształtowania postaw przedsiębiorczych, rozwijania kom­petencji matematycznych i umiejętności komputerowych w szkołach ponadgimnazjalnych. Opracowany program kształcenia został oparty na koncepcji tworzenia przez uczniów wirtualnej firmy (zlokalizowanej na otwartej platformie edukacyjnej) i konkurowania na wirtualnym rynku.

W realizacji projektu w II Liceum Ogólnokształcącym im. Mikołaja Kopernika w Mielcu uczestniczyło trzynaścioro uczniów z klasy 2b. Brali oni udział w dodatkowych zajęciach doty­czących zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz doskonalących umiejętności matematyczne i informatyczne, wykonując wynikające z programu ćwiczenia i rozwiązując praktyczne problemy związane z prowadzeniem firmy. Uczestnicy projektu przeszli przez 9 etapów gry (etap 10 - podsumowanie projektu), na każdym etapie uczniowie zapoznawali się z określonymi zagadnieniami (materiałami edukacyjnymi) oraz wykonywali określone zadania, oczywiście w ściśle określonym czasie. Łącznie uczniowie mieli do wykonania 67 punktowanych zadań. Do dyspozycji mieli interesujące materiały dydaktyczne, prezentacje, testy, fora itp., umieszczone na specjalnie utworzonej platformie edukacyjnej. Zrealizowane przez uczniów zadania były systematycznie oceniane, co pozwalało na bieżące diagnozowanie przyrostu wiedzy i praktycznych umiejętności uczestników projektu. Do realizacji tego projektu szkoła została wyposażona w tablicę interaktywną, przenośny komputer i urządzenie wielofunkcyjne. Podczas zajęć uczniowie wcielali się w rolę współwłaścicieli przedsiębiorstwa, firmy poligra­ficzno-marketingowej Artific (nazwa wymyślona przez uczniów).

Projekt był realizowany przez podmioty mające duże doświadczenie w zakresie opracowywa­nia strategii edukacyjnych, kształcenia i doskonalenia nauczycieli oraz działalności publikacyj­nej dla sektora oświatowego, tj.: Lider - Wydawnictwo Nowa Era, partnerzy - Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie i Podkarpackie Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie.

Koordynator i opiekun projektu: Barbara Pieróg

Lista uczniów:
Michał Furdyna
Magdalena Głodzik
Agnieszka Gurgul
Przemysław Haptaś
Piotr Jędraszek
Michał Konefał
Wiktor Polit
Stanisław Robak
Przemysław Rusin
Marek Rusinowski
Szymon Szantula
Dominik Wołowiec
Andrzej Zakręcki

Strony internetowe:
https://sites.google.com/site/artificsj/
http://www.krokwprzedsiebiorczosc.pl/

te: 0.013s dbnc: 6 dbnq: 6