39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2022

WYBIERZ KLASĘ

środa, 25 maja 2022r.
imieniny obchodzą m.in.: Imisława i Leona
18 maja 2022r. | Administrator

Weronika Jer, Aleksandra Lewandowska i Klaudia Rusz­czyk z kl. 1E zajęły I miejsce w odbywającym się 18 ma­ja w ZST Konkusie Wiedzy o Życiu i Twórczości Bru­no­na Schulza. Uczennicom udało się pokonać inne zespoły z mieleckich szkół. W tym samym konkursie, w kategorii plastycznej, I miejsce zajęła Sabina Wrzesień, również z 1E. Zwyciężczyniom konkursu serdecznie gratulujemy!

obrazek
18 maja 2022r. | Administrator

Z radością informujemy o świetnych wynikach na­szych uczniów w etapie centralnym Olimpiady o Dia­men­to­wy Indeks AGH. W konkursie z fizyki tytuł Laureata I stop­nia uzyskał Paweł Żuczek (3B), a Laureata III stopnia Kon­rad Ćwięka (3B) oraz Wiktor Majka (3B). W konkursie z ma­te­ma­ty­ki Tomasz Martyński (3Bg) i Wojciech Wójcik (3Bg) zdobyli tytuły Laureata III stopnia, a Jan Wanatowicz (3B) - tytuł Finalisty. W konkursie z chemii Alicja Pazdro (2C) i Daniel Pazdro (3Bg) uzyskali tytuł Finalisty, zaś w kon­kur­sie z geografii tytuł Finalisty zdobył Konrad Ćwię­ka (3B). Ogromne gratulacje!

obrazek
18 maja 2022r. | Administrator

Kamila Wrażeń, uczennica kl. 1D, została laureatką Ogól­no­pol­skie­go Konkursu Plastyczno-Literackiego „Szczę­śli­wa chwila, szczęśliwy dzień, szczęśliwe życie” or­ga­ni­zo­wa­ne­go w ramach kampanii profilaktyczno-edu­ka­cyj­nej „Zachowaj Trzeźwy Umysł”. 13 maja 2022 r. Kamila ode­bra­ła nagrodę z rąk wiceprezydent miasta Mielca - Pani Adriany Miłoś. Gratulujemy!

obrazek
14 maja 2022r. | Administrator

12 maja br., w Częstochowie, odbyło się „15. Spot­ka­nie Młodych z Biblią” w którym wzięli udział diecezjalni fi­na­liś­ci Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej. W gronie ucze­stni­ków znaleźli się: Natalia Durej z kl. 2D oraz ka­te­che­ta ks. Mateusz. Spotkanie rozpoczęło się w Kaplicy Pa­pies­kiej warsztatami biblijnymi, które związane były z te­ma­ty­ką tegorocznej edycji Konkursu Biblijnego (Księga Je­re­mia­sza oraz 1 i 2 List św. Piotra).

obrazek
Czytaj więcej... »
13 maja 2022r. | Administrator

Laureatami II stopnia Olimpiady o Diamentowy Indeks AGH z matematyki zostali Tomasz Martyński i Wojciech Wój­cik z klasy 3Bg. Gratulujemy.

W konkursie Kangur Matematyczny 2022 wynik bar­dzo dobry osiągnęli Tomasz Martyński i Wojciech Wójcik z kla­sy 3Bg oraz Wiktoria Klich z klasy 2B. Ponadto wy­róż­nie­nie uzyskali: Anna Martyńska (1D), Emilia Pietruszka (1C), Iga Stryczek, Olaf Niemczura, Piotr Żmuda i Ma­ksy­mi­lian Koleśniak (2B), Alicja Pazdro (2C) oraz Emilia Czyż (3Dg). Gratulujemy!

obrazek
13 maja 2022r. | Administrator

10 maja w Starostwie Powiatowym w Mielcu odbył się „Po­wia­to­wy konkurs z wiedzy prawnej” pod honorowym pa­tro­na­tem Starosty Powiatu Mieleckiego Stanisława Lon­cza­ka. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z terenu powiatu mieleckiego. Z radością in­for­mu­je­my, że zwycięzcą tegorocznego konkursu został Jan Cię­żad­ło (2B), zdobywając 39 pkt. na 40 możliwych, a dru­gie miejsce zajął Wojciech Kopacz (2B). Serdecznie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
13 maja 2022r. | Administrator

Miło nam poinformować, że do etapu finałowego X Ogól­no­pol­skie­go Konkursu Logiki Matematycznej, or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Katolicki Uniwersytet Lubelski za­kwa­li­fi­ko­wa­li się: Jan Wanatowicz (3B), Mateusz Hyla (3B), Alek­san­dra Sypek (3A) i Paulina Hyla (3A). Zawody finałowe od­bę­dą się 14 czerwca w Lublinie. Gratulujemy i trzymamy kciu­ki.

obrazek
13 maja 2022r. | Administrator

29 kwietnia 2022 roku uczniowie klasy 1C wybrali się do Inwałdu, gdzie wraz z przewodnikiem zwiedziali Park Mi­nia­tur oraz Warownię. Wielu wrażeń i emocji dostarczyła wizyta w Energylandii - największym parku rozrywki w Pol­sce. Pogoda dopisała, klasa bawiła się doskonale.

obrazek
6 maja 2022r. | Administrator

4 maja 2022 r. rozpoczęły się egzaminy maturalne. W śro­dę licealiści przystąpili do matury z języka polskiego. W czwartek zmierzyli się z matematyką, a w piątek z ję­zy­kiem obcym na poziomie podstawowym. Między 9 a 23 ma­ja odbędą się egzaminy pisemne z wybranych przez ucz­niów przedmiotów dodatkowych na poziomie roz­sze­rzo­nym. Wszystkim maturzystom życzymy łatwych tematów i za­dań, sprawnego pióra i błyskotliwej myśli. Trzymamy za Was kciuki.

obrazek
6 maja 2022r. | Administrator

30 kwietnia odbył się konkurs programowania kom­pu­te­ro­we­go „Code Quest” organizowany przez firmę Lock­heed Martin, w którym zaprezentowały się drużyny z na­sze­go liceum. Uczniowie pracowali w trzyosobowych ze­spo­łach, rozwiązując zadania za pomocą programowania w ję­zy­kach Java, Python, C# i/lub C++. W turnieju wy­stą­pi­ły dwie drużyny Kopernika. Zespołowi w składzie: Martyna Gaj (3B), David Gąsiorek (3A), Jakub Pazdro (3B) do po­dium zabrakło 30 sekund. Bardzo dobrze spisała się też dru­ga nasza drużyna w składzie: Przemysław Wrona (3A), Ni­ko­dem Gembal (3A), Filip Wilczyński (3A). Gratulujemy i ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
6 maja 2022r. | Administrator

5 maja obchodziliśmy Europejski Dzień Walki z Dy­skry­mi­na­cją Osób Niepełnosprawnych. W Polsce to rów­nież Dzień Godności Osób z Niepełnosprawnością In­te­lek­tu­al­ną. To wyjątkowa okazja, aby pokazać, że każdy z nas ma równe prawa do aktywnego udziału w życiu spo­łecz­nym, rodzinnym, zawodowym. Uczniowie Kopernika licznie włączyli się w „pomarańczowe” świętowanie. Osobom z nie­peł­no­spraw­noś­cia­mi, ich rodzinom i opiekunom ży­czy­my życzliwości, uśmiechu, zrozumienia i odwagi w walce o ma­rze­nia.

obrazek
30 kwietnia 2022r. | Administrator

Nie pamiętamy dni, pamiętamy chwile…

29 kwietnia 2022 r. uczniowie klas trzecich naszego li­ce­um otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uro­czy­stość była też okazją do wręczenia nagród i wyróżnień dla naj­zdol­niej­szych oraz najaktywniejszych społecznie ab­sol­wen­tów. Tradycyjnie były i radość, i łzy (wzruszenia oczy­wiś­cie).

obrazek
Czytaj więcej... »
29 kwietnia 2022r. | Administrator

28 kwietnia odbył się Dzień Otwarty w naszym liceum. Uczestnicy wzięli udział w inspirującym spacerze po szkole i zakątkach tematycznych, które pozwoliły bliżej poznać spo­łecz­ność Kopernika. Mieli okazję obejrzeć sale lekcyjne, porozmawiać z nauczycielami i uczniami, wziąć udział w przy­go­to­wa­nych pokazach oraz w „Podchodach u Ko­per­ni­ka”. Składamy wszystkim odwiedzającym serdeczne po­dzię­ko­wa­nia, także dyrekcji, nauczycielom oraz wszystkim ucz­niom, którzy zaangażowali się w organizację i prze­pro­wa­dze­nie tego szczególnego dnia. Dziękujemy też spon­so­rom: Zakład przetwórstwa mięsnego - K. Mrozowski Ra­do­myśl Wielki, Cukiernia Pokusa, Extreme Fitness Mielec; Ki­no Cinema 3D Navigator Mielec, Piekarnia Gruzińska Su­pra.

obrazek
29 kwietnia 2022r. | Administrator

Poznaliśmy wyniki Olimpiady Języka Angielskiego „Ma­s­ter of English” zorganizowanej przez I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce w Mielcu pod honorowym patronatem Starosty Po­wia­tu Mieleckiego i Prezydenta Miasta Mielca. Uroczyste podsumowanie konkursu odbyło się w czwartek, 28 kwiet­nia, w Sali Królewskiej Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Mielcu. Miło nam poinformować, że tytuł „Master of English 2022” zdobyła Wiktoria Siembab, uczennica kla­sy 3D. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
29 kwietnia 2022r. | Administrator

27 kwietnia odbyły się zawody rejonowe w ko­szy­ków­ce dziewcząt w ramach Licealiady. Reprezentacja naszej szko­ły zajęła I miejsce, pokonując zespół gospodarzy, li­ce­um z Dębicy oraz z Sędziszowa. Dziewczęta grały w skła­dzie: Dagmara Cichoń, Anna Bujak, Eliza Krużel, Milena Na­dzie­ja, Martyna Dul, Monika Kamuda, Oliwia Wieloch, We­ro­ni­ka Hyjek, Antonina Majewska, Agnieszka Midura. Ser­decz­nie gratulujemy i życzymy sukcesów w zawodach na szczeblu wojewódzkim.

obrazek
25 kwietnia 2022r. | Administrator

21 kwietnia 2022 r. uczniowie „Kopernika” uczest­ni­czy­li w Konkursie Wiedzy o Sejmie Rzeczypospolitej. Z ini­cja­ty­wy posła Fryderyka Kapinosa Kancelaria Sejmu RP przy­go­to­wa­ła konkurs dla uczniów szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z powiatu mieleckiego. Naszą szkołę reprezentowali ucz­nio­wie klas: 2B – Jan Ciężadło, Jakub Kołc, Wojciech Ko­pacz; 2E – Amelia Małodzińska, Gabriela Jabłońska; 3E – Aleksandra Kania, Magdalena Naróg, Daniel Pająk. Lau­re­at­ką trzeciego miejsca została Magdalena Naróg – gra­tu­lu­je­my!

obrazek
25 kwietnia 2022r. | Administrator

W niedzielę 24 kwietnia wręczono wyróżnienia przy­zna­wa­ne przez prezydenta miasta Mielca oraz starostę po­wia­tu mieleckiego. Podczas gali nagrodzono osoby, które w ubie­głym roku wykazały się szczególnymi osiągnięciami. W kategorii „kultura” nagrodę otrzymał uczeń klasy 3Bg - Do­mi­nik Kapinos - za „niezwykłe osiągnięcia podczas fe­sti­wa­lów organowych oraz promocję powiatu mieleckiego na ogólnopolskich arenach”. Dominik zdobył główną nagrodę Grand Prix podczas XVI Białostockiego Festiwalu Młodych Organistów, był Laureatem Ogólnopolskiego Konkursu Mło­dych Organistów w Sanoku oraz Ogólnopolskiego Kon­kur­su Organowego w Olsztynie. Jest też stypendystą dy­rek­to­ra Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
25 kwietnia 2022r. | Administrator

Klasa 3C wzięła udział w szkoleniu pt. Jak przy­go­to­wać się do matury ustnej z polskiego i innych wystąpień pu­blicz­nych (oraz jak je poprowadzić). Spotkanie prowadził An­drzej Kozdęba - współwłaściciel agencji marketingowej Bra­ve New, marki Koduj Mata, autor książki „Wystąpienia Pu­blicz­ne dla Nieśmiałych”, a także absolwent II LO, dzisiaj mieszkający w Krakowie. Podczas warsztatów opowiedział li­ce­a­lis­tom Kopernika, jak przygotować się do wystąpienia, szczególnie w warunkach kryzysowych, jak sobie poradzić, gdy nie zna się odpowiedzi na pytanie oraz co zrobić, żeby świetnie się zaprezentować.

obrazek
Czytaj więcej... »
25 kwietnia 2022r. | Administrator

Z wielką przyjemnością informujemy, że 21 kwietnia zo­stał rozstrzygnięty szkolny konkurs poetycki, którego ce­lem było doskonalenie umiejętności językowych uczniów oraz rozwijanie talentów literackich. Jury po zapoznaniu się z nadesłanymi wierszami postanowiło przyznać tytuły lau­re­a­ta i finalisty. Laureatką konkursu została Gabriela Magda. Tytuł finalisty zdobyli: Martyna Kaczmarczyk, Paweł Witek, Sa­bi­na Wrzesień i Alicja Żmuda. Organizatorem konkursu był Pan Damian Tomecki, a nagrody i dyplomy wręczył Pan Dyrektor Zbigniew Rzeźnik. Zwycięzcom serdecznie gra­tu­lu­je­my!

obrazek
25 kwietnia 2022r. | Administrator

Uczniowie Kopernika we współpracy z Agencją Roz­wo­ju Regionalnego MARR S.A. zorganizowali warsztaty ma­te­ma­tycz­ne, które odbyły się 20 kwietnia w inkubatorze In-Tech. Głównym organizatorem wydarzenia był Jan Wa­na­to­wicz, uczeń klasy 3B. W warsztatach licznie uczest­ni­czy­li maturzyści oraz młodsi pasjonaci matematyki z mie­lec­kich szkół, którzy mieli okazję wysłuchać wykładu Pana Pa­wła Dobrowolskiego na temat klasycznych zagadnień kom­bi­na­to­rycz­nych. Kolejny wykład dotyczący kongruencji po­pro­wa­dzi­li uczniowie naszego liceum: Tomasz Martyński, Daniel Pazdro i Wojciech Wójcik (uczniowie 3Bg). W trak­cie wydarzenia przeprowadzono quiz oraz rozdano nagrody sponsorowane przez firmę Xerima.

obrazek
25 kwietnia 2022r. | Administrator

Znamy już wyniki XXI Podkarpackiego Konkursu Ma­te­ma­tycz­ne­go im. Franciszka Leji. Wśród laureatów znalazł się uczeń naszego liceum - Konrad Ćwięka (3B), a wy­róż­nie­ni zostali: Anna Martyńska (1D) oraz Daniel Kopacz (1A). Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

obrazek
24 kwietnia 2022r. | Administrator

22 kwietnia obchodziliśmy Dzień Ziemi. Święto to jest wspaniałą okazją, by nagłośnić globalne problemy naszej pla­ne­ty. Radio Kopernik przygotowało specjalną audycję, któ­ra przypomniała początki obchodów Dnia Ziemi. Idea tros­ki o niebieską planetę łączy ludzi niezależnie od na­ro­do­woś­ci, wyznania, zawodu czy wieku.

 

obrazek
Czytaj więcej... »
24 kwietnia 2022r. | Administrator

21 kwietnia 2022 r. odbyły się pierwsze obrady Mło­dzie­żo­wej Rady Miejskiej. W tajnym głosowaniu prze­wod­ni­czą­cą rady została Julia Dybska, która poprowadziła sesję inauguracyjną. Przypomnijmy, że w marcu br. uczniowie „Ko­per­ni­ka” wybrali swoich przedstawicieli do MRM – Oli­wię Lis z klasy 2E i Julię Dybską z 3E.

 

obrazek
Czytaj więcej... »
24 kwietnia 2022r. | Administrator

20 kwietnia 1E wybrała się na Kielecczyznę. Ucz­nio­wie zwiedzili Zamek Królewski w Chęcinach oraz Muzeum Wsi Kieleckiej czyli skansen w Tokarni. Wyjazd dopełniła wi­zy­ta w kieleckim teatrze – młodzież obejrzała spektakl „Król Mięsopust”. Po spektaklu na widzów czekała nie­spo­dzian­ka – spotkanie z twórcami – reżyserem i aktorami, z któ­ry­mi można było porozmawiać i podzielić się re­fleks­ja­mi na temat przedstawienia.

obrazek
24 kwietnia 2022r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że uczniowie naszej szko­ły: Wiktoria Siembab (klasa 3D) - opiekun Magdalena Oczak i Daniel Kopacz (klasa 1A) - opiekun Renata Al­ber­ska, zostali laureatami w I Olimpiadzie Języka Angielskiego „Master of English” pod patronatem Starosty Powiatu Mie­lec­kie­go i Prezydenta Miasta Mielca. Ponadto Wiktoria Siem­bab uzyskała największą liczbę punktów w konkursie i otrzy­mała tytuł „Master of English 2022”. Gratulujemy.

obrazek
24 kwietnia 2022r. | Administrator

12 kwietnia uczniowie klasy 2F zorganizowali loterię fan­to­wą, z której dochód w całości przeznaczony był na rzecz Schroniska dla zwierząt w Mielcu. Loteria cieszyła się ogrom­nym zainteresowaniem. Dziękujemy wszystkim za za­an­ga­żo­wa­nie i pomoc.

obrazek
13 kwietnia 2022r. | Administrator

8 kwietnia 2022 r. w naszej szkole odbył się Turniej Te­ni­sa Stołowego. Inicjatorami turnieju byli uczniowie z klas 3A i 3B - David Gąsiorek oraz Konrad Ćwięka. I miejsce za­ję­li inicjatorzy turnieju, II miejsce - Tomasz Łachut (3A) oraz Ma­te­usz Tabor (3A), III miejsce - Mateusz Płaza (3Fg) i Wik­tor Majka (3B). Podziękowania należą się Paulinie Hyli za nieocenioną pomoc koordynatora.

obrazek
Czytaj więcej... »
12 kwietnia 2022r. | Administrator

Amelia Dudek (3E) została finalistką ogólnopolskiego konkursu historycznego: „Senat Rze­czypospolitej Polskiej – jego rola i znaczenie w systemie politycznym Rze­czy­po­spo­li­tej Polskiej” i otrzymała indeks na wydział politologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ostatni etap konkursu odbył się 8 kwietnia br. w sali obrad Senatu RP.

obrazek
Czytaj więcej... »
12 kwietnia 2022r. | Administrator

Do etapu centralnego XV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” zakwalifikowała się re­kor­do­wa liczba naszych uczniów. Są to:

  • z chemii: Alicja Pazdro (2C), Daniel Pazdro (3Bg);
  • z fizyki: Konrad Ćwięka (3B), Wiktor Majka (3B), Jan Wa­na­to­wicz (3B), Paweł Żuczek (3B);

 

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2022r. | Administrator

Z dumą informujemy, że Jakub Koza, uczeń klasy 3Eg, został Laureatem LII Olimpiady Literatury i Języka Pol­skie­go. Osiągnął doskonały wynik, zajmując dziewiątą lo­ka­tę wśród uczestników z Polski i spoza kraju. W olim­pij­skich zmaganiach wspaniale zaprezentowała się także Pau­li­na Jaromi, uczennica klasy 2F, która uzyskała tytuł Fi­na­list­ki OLiJP.

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.035s dbnc: 5 dbnq: 7