39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
poniedziałek, 2 października 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Stanimir i Ursycyn
30 września 2023r. | Administrator

30 września w związku z obchodzonym Dniem Chło­pa­ka w naszej szkole przygotowano wiele atrakcji. Ucz­nio­wie klas pierwszych zaprezentowali układy taneczne do wcześ­niej wy­lo­so­wa­nych piosenek. Pokazy zachwyciły pu­blicz­ność, a wszy­scy pierwszoklasiści zaprezentowali się bar­dzo pro­fe­sjo­nal­nie. Samorząd Uczniowski zorganizował tak­że wy­bo­ry Mis­te­ra Szkoły. Uczestnicy konkursu musieli wy­ka­zać się w różnych konkurencjach. Spośród 10 kan­dy­da­tów jury wyłoniło zwycięzcę - Filipa Czechurę z kla­sy 4d. Miejsce 2. zajął Michał Krężel z klasy 3c, miejsce 3. - Kacper Kużdżał z klasy 2g. Gratulujemy! Galeria...

obrazek
Czytaj więcej... »
30 września 2023r. | Administrator

29 września rozegrano w Krakowie finał konkursu fi­zycz­ne­go „QuizFiz” organizowanego przez Instytut Fizyki Ją­dro­wej Pol­skiej Akademii Nauk. Ogólnopolskie eliminacje do kon­kur­su, pod­czas których wybrano najlepsze zespoły, prze­pro­wa­dzo­ne zo­sta­ły w ubiegłym roku szkolnym. Turniej roz­gry­wa­ny był w ra­mach trwającej w Krakowie „Nocy na­u­kow­ców”. Z radością informujemy, że drużyna z II LO w Miel­cu w skła­dzie: Szymon Drozdowski, Wiktoria Klich, Ma­ksy­mi­lian Ko­leś­niak, Piotr Żmuda zdobyła I miejsce w kon­kur­sie, wy­gry­wa­jąc wysokiej klasy teleskopy. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
29 września 2023r. | Administrator

W dniach 28-29 września odbył się trzeci już szkolny spływ kajakowy, którego uczestnikami byli tym razem ucz­nio­wie klas drugich. Pomysł na aktywne spędzanie cza­su na wodzie na tyle się wszystkim spodobał, że we wrześ­niu w spływach kajakowych kolejno wzięli udział czwar­to­kla­si­ści, trzecioklasiści i drugoklasiści. Spływy odbywały się na Lu­ba­czów­ce – krętej rzece ciągnącej się wzdłuż ma­low­ni­czych łąk i lasów. Organizatorom wyjazdów, p. Ada­mo­wi Ku­sa­ko­wi oraz p. Dariuszowi Mazurowi, dzię­ku­je­my za po­świę­co­ny czas i entuzjazm. Galeria...

obrazek
29 września 2023r. | Administrator

W czwartek, 28 września, odbyły się kolejne warsztaty pro­wa­dzo­ne przez absolwentów naszego liceum: Tomka Mar­tyń­skie­go i Da­nie­la Pazdro. Dotyczyły przekształceń al­ge­bra­icz­nych i skierowane były do uczniów za­in­te­re­so­wa­nych i uzdol­nio­nych matematycznie. Dzię­ku­je­my stu­den­tom za poświęcony czas i chęć dzielenia się wie­dzą.

obrazek
28 września 2023r. | Administrator

28 września w Koperniku odbyły się warsztaty wiedzy tech­nicz­nej, w których wzięło udział 30 uczniów za­in­te­re­so­wa­nych Olim­pia­dą Wiedzy Technicznej - In­ży­nie­ria w Elek­tro­e­ner­ge­ty­ce. Zajęcia prowadził nasz te­go­rocz­ny ab­sol­went - Paweł Żuczek - laureat i zdobywca 2.  miej­sca w XL OWT.

obrazek
28 września 2023r. | Administrator

27 września odbyła się ostatnia rozgrzewka przed Olim­pia­dą Lingwistyki Matematycznej. Warsztaty ponownie zgro­ma­dzi­ły sześć­dzie­się­cio­ro uczniów z różnych klas, któ­rzy bra­li bar­dzo aktywny udział w rozwiązywaniu przy­go­to­wa­nych przez Daniela Pazdro zadań.

obrazek
27 września 2023r. | Administrator

Czas wakacji w II LO był okresem intensywnej pracy i in­we­sty­cji. Podczas lipca i sierpnia w szkole miały miejsce licz­ne re­mon­ty. Przeprowadzono kapitalną modernizację par­te­ru, klat­ki schodowej oraz wejścia do szkoły, wy­mie­nio­no tak­że sto­lar­kę drzwiową. Trzy sale lekcyjne oraz świe­tli­ca ma­ją no­we podłogi i są pięknie odmalowane. Wy­re­mon­to­wa­no także ogrodzenie szkoły i zamontowano no­we ko­sze do gry w koszykówkę. Mamy nadzieję, że wszyst­kie wspo­mnia­ne wyżej działania podniosą jakość lo­ka­lo­wą Ko­per­ni­ka oraz umilą i ułatwią uczniom pobyt w szkole. Galeria...

obrazek
26 września 2023r. | Administrator

26 września odbyły się zawody Szkolnej Ligi Lek­ko­a­tle­tycz­nej. Reprezentujące naszą szkołę drużyny dziew­cząt i chłop­ców walczyły o punkty w konkurencjach bie­gów szyb­koś­cio­wych, wytrzymałościowych oraz skokach i rzu­tach. Peł­ną punktację i decyzję o tym, czy nasze za­wod­nicz­ki i zawodnicy zakwalifikowali się do kolejnego eta­pu za­wo­dów, opublikuje w kolejnych dniach Szkolny Zwią­zek Spor­to­wy. Czekamy z niecierpliwością. Galeria...

obrazek
Czytaj więcej... »
26 września 2023r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że nasza tegoroczna ab­sol­went­ka, Natalia Rządzka, została finalistką Ogól­no­pol­skie­go Pro­jek­tu „Matura na 100%” or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez krakowską Fundację „Zawsze War­to” oraz Cen­tral­ną Ko­mi­sję Egzaminacyjną. W jubileuszowej X edycji projektu, spo­śród 253495 zdających egzaminy w 2023 r., kryteria fi­na­lis­ty spełniło 290 najlepszych maturzystów. W tej grupie zna­laz­ła się Na­ta­lia, której serdecznie gratulujemy!

obrazek
21 września 2023r. | Administrator

20 września w II LO odbyły się warsztaty z lingwistyki ma­te­ma­tycz­nej, które zainteresowały blisko sześć­dzie­się­cio­ro ucz­niów naszej szkoły. Zajęcia prze­pro­wa­dził pan Da­niel Pazdro – absolwent Kopernika.

obrazek
18 września 2023r. | Administrator

W czwartek, 14 września, odbyły się pierwsze w tym ro­ku szkolnym warsztaty matematyczne. Zajęcia prowadzili ab­sol­wen­ci na­sze­go liceum: Tomasz Martyński, Daniel Paz­dro i Woj­ciech Wójcik. Spotkanie dotyczyło nie­zmien­ni­ków w za­da­niach konkursowych. Warsztaty cie­szą się nie­ustan­nie dużym powodzeniem wśród ucz­niów Ko­per­ni­ka. Już planujemy kolejne.

obrazek
17 września 2023r. | Administrator

W dniach 12–13 września grupa uczniów klas czwar­tych wzięła udział w spływie kajakowym malowniczą rze­ką Lu­ba­czów­ką. Słoneczna pogoda skłoniła większość za­łóg ka­ja­ko­wych do kąpieli w rzece oraz udziału w kon­kur­sie sko­ków do wody. Wieczorem, po pokonaniu trasy spły­wu, li­ce­a­liś­ci mieli okazję obejrzeć film pt. „Raport Pi­lec­kie­go” w Ja­ro­sła­wiu. Drugiego dnia uczniowie mogli sprawdzić swo­je umiejętności, pokonując czerwoną trasę parku li­no­we­go. Opiekę nad młodzieżą sprawowali: p. Lidia Głu­szak, p. Adam Ku­sak i p. Dariusz Mazur. Była to dobra lek­cja współ­pra­cy, połączona z ćwiczeniem sprawności fi­zycz­nej i edu­ka­cją geograficzną.

obrazek
14 września 2023r. | Administrator

Tradycyjnie uczniowie klas pierwszych Kopernika wraz z pa­nią pedagog i wychowawcami uczestniczą w zajęciach in­te­gra­cyj­nych. W dniach 12, 13 i 14 września integrację w no­wej szko­le rozpoczęły klasy 1a, 1e oraz 1f. Podczas za­baw wy­ma­ga­ją­cych współpracy grupowej i rozmowy li­ce­a­liś­ci mie­li okazję pogłębienia relacji z koleżankami i ko­le­ga­mi, poznania swoich pasji, talentów, oczekiwań, po­dzie­le­nia się spostrzeżeniami oraz obawami. Humory do­pi­sy­wa­ły. Ży­czy­my wszystkim pierwszoklasistom samych ra­dos­nych chwil w nowej szkole, sukcesów w nauce i mnó­stwa przy­ja­ciół.

obrazek
te: 0.027s dbnc: 5 dbnq: 7