39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
środa, 5 października 2022r.
imieniny obchodzą m.in.: Flawiana i Apolinary
4 października 2022r. | Administrator

Anna Martyńska (2d), Daniel Kopacz (2a) oraz Jakub Pa­zdro (4b) zostali przyjęci na Jagiellońskie Warsztaty Olim­pij­skie. Cykliczne spotkania z matematyki i informatyki od­bę­dą się stacjonarnie na Wydziale Matematyki i In­for­ma­ty­ki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze zajęcia już 22 października. Gratulujemy.

obrazek
4 października 2022r. | Administrator

28 września klasy 2D i 3F wraz z wychowawcami uda­ły się do Miejskiej Biblioteki Publicznej na wystawę ma­lar­stwa Tomasza Mrozowskiego pt. "Czas". Uczniowie mo­gli po­dzi­wiać dzieła oraz poznać historię ich powstania, o któ­rej opowiedział im sam artysta. Dziękujemy za wspa­nia­łą lek­cję z historii sztuki, mitologii i kultury oraz za po­świę­co­ny nam czas.

obrazek
4 października 2022r. | Administrator

30 września nasza szkoła w ramach Europejskiego Ty­god­nia Sportu zorganizowała akcję pn. Nocka z Ko­per­ni­kiem „Mat-Siat”. Wydarzenie rozpoczęło się o go­dzi­nie 19.00 warsztatami matematycznymi pro­wa­dzo­ny­mi przez ucz­niów klas 4 oraz tegorocznych ab­sol­wen­tów, Tomasza Mar­tyń­skie­go i Daniela Pazdro, pod kie­run­kiem p. Lidii Głu­szak. Warsztaty trwały do 21.30. Ko­lej­nym punktem ak­cji by­ły zorganizowane przez p. Annę Sku­ciń­ską roz­gryw­ki pił­ki siatkowej, które poprzedziły zum­ba, belgijka i aerobic bę­dą­ce doskonałą rozgrzewką.

obrazek
Czytaj więcej... »
3 października 2022r. | Administrator

W dniu 30.09, z okazji Dnia Chłopaka, Samorząd Uczniow­ski zorganizował konkurencje mające na celu wy­ło­nie­nie Mistera Szkoły. Spośród 10 kandydatów jury wy­bra­ło Kacpra Wesołowskiego z klasy 3D. Miejsce 2. zajął Wik­tor Maj­ka z klasy 4B, miejsce 3. - Szymon Czech z kla­sy 3C. Ser­decz­ne gratulacje! Wszyscy uczniowie świetnie się ba­wi­li, Samorząd Uczniowski przygotował słodki poczęstunek dla naszych chłopców oraz kiermasz ciast dla całej szkoły.

obrazek
29 września 2022r. | Administrator

27 września odbyły się zawody w lekkoatletyce na szcze­blu rejonowym. Drużyna chłopców walczyła w kon­ku­ren­cjach takich jak: skok w dal, pchniecie kulą, biegi krót­kie: 100m, 200m, sztafeta 4x100m, biegi długie: 1500 m. Za­wod­ni­cy dali z siebie wszystko i w wielu konkurencjach wied­liś­my prym, ale czekamy na szczegółowe wyniki punk­to­we, które pojawią się za około 2 tygodnie. Wtedy też, dowiemy się czy nasza drużyna przeszła do finałów. Trzy­ma­my kciuki.

obrazek
29 września 2022r. | Administrator

W piątek, 23 września, odbyły się kolejne warsztaty ma­te­ma­tycz­ne poprowadzone przez absolwentów II LO: Tom­ka Mar­tyń­skie­go, Daniela Pazdro i Wojtka Wójcika. Chłop­cy zapoznali przybyłych licznie uczniów z klas młod­szych z zasadą minimum i maksimum.


obrazek
Czytaj więcej... »
27 września 2022r. | Administrator

22 września grupa uczniów klas: 4A i 4B uczestniczyła w konferencji edukacyjnej pt. „Strefa pomysłodawcy”. Wy­da­rze­nie odbyło się w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Or­ga­ni­za­to­rem była Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. we współpracy z Puławskim Parkiem Naukowo-Tech­no­lo­gicz­nym oraz Ministerstwem Rozwoju i Technologii. Pa­tro­nat nad konferencją objął Jacek Wiś­niew­ski, Pre­zy­dent Miasta Mielca.

obrazek
25 września 2022r. | Administrator

W dniach 19-23.09.2022 w naszej szkole miała miej­sce akcja edukacyjno-informacyjna pt. „Tydzień dla pro­fi­lak­ty­ki chorób zakaźnych”. Celem akcji było uświa­do­mie­nie po­trze­by dbania o własne zdrowie oraz kształ­to­wa­nie umie­jęt­noś­ci niezbędnych do jego bardziej ak­tyw­nej ochro­ny. Wszyst­kie klasy na godzinach wy­cho­waw­czych re­a­li­zo­wa­ły te­mat dotyczący chorób za­kaź­nych oraz od­wie­dzi­ły stoisko in­for­ma­cyj­ne dotyczące te­go ważnego te­ma­tu.

obrazek
25 września 2022r. | Administrator

23 września w Art Inkubatorze w Łodzi odbyła się uro­czys­ta Gala IX Edycji Ogólnopolskiego Projektu „Matura na 100 procent”, na którą zostali zaproszeni najlepsi z naj­lep­szych tegoroczni maturzyści (egzaminy pisało 268 270 osób) – 27 przyszłych studentów z całej Polski, którzy zda­li ma­tu­rę na 100%. Jest nam niezmiernie miło, że w tym gro­nie znalazł się Jakub Koza, absolwent naszej szkoły. Or­ga­ni­za­to­rzy wydarzenia to: Fundacja „Zawsze warto”, Cen­tral­na Komisja Egzaminacyjna oraz Gospodarz Gali – Pa­ni Han­na Zdanowska – Prezydent Łodzi.

obrazek
Czytaj więcej... »
23 września 2022r. | Administrator

22 września uczniowie klasy 4E obejrzeli w rze­szow­skim Teatrze im. Wandy Siemaszkowej „Mistrza i Mał­go­rza­tę” w reż. C. Ibery. Trwający ponad trzy godziny spek­takl za­chwy­cił licealistów wierną adaptacją tekstu Buł­ha­ko­wa oraz nowoczesnymi środkami wyrazu ar­tys­tycz­ne­go – od te­a­tru lalek do układów tanecznych, a tak­że do­star­czył nie­zwyk­łych wrażeń.

obrazek
21 września 2022r. | Administrator

20 września klasa 2E wzięła udział w warsztatach ję­zy­ko­wych "Trochę historii. Śladami mowy mieleckiej". Za­ję­cia prowadzone były w ramach realizacji projektu "Bi­blio­te­ka na językach", w którego realizację młodzież naszego li­ce­um została zaproszona przez Bibliotekę Sa­mo­rzą­do­we­go Centrum Kultury w Mielcu. Projekt ma na ce­lu po­zna­nie m.in. historii naszego miasta, ale od strony nie­kon­wen­cjo­nal­nej i przy wykorzystaniu bogatych zasobów zbiorów bi­blio­tecz­nych i muzealnych. Uczniowie mieli okazję do­wie­dzieć się, jakimi językami mówili kiedyś mieszkańcy na­sze­go miasta, i jakie ślady z ich mowy zachowały się w słow­ni­ku współczesnych mieszkańców Mielca.

obrazek
20 września 2022r. | Administrator

19 września gościła w naszej szkole Anita Róg-Bin­dacz – autorka sześciu tomików poezji, a zarazem ab­sol­went­ka naszej szkoły. Zainteresowani uczniowie klas hu­ma­nis­tycz­nych oraz redaktorzy szkolnej gazetki mieli oka­zję zapoznać się z drogą twórczą poetki, wysłuchać re­cy­tac­ji kilku utworów oraz uzyskać odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach Na­ro­do­we­go Programu Rozwoju Czytelnictwa.

obrazek
20 września 2022r. | Administrator

Wiktoria Klich, uczennica klasy 3B, przeprowadziła w na­szej szkole cykl warsztatów dotyczących lin­gwi­sty­ki ma­te­ma­tycz­nej. Podzieliła się własnymi doświadczeniami do­ty­czą­cy­mi przygotowań do Olimpiady Lingwistyki Ma­te­ma­tycz­nej, będąc jej ubiegłoroczną finalistką. Swoją pas­ją Wik­tor­ia zainteresowała uczestników, którzy brali ak­tyw­ny udział w rozwiązywaniu przykładowych zadań olimpijskich. W pię­ciu spotkaniach warsztatowych wzięli udział ucz­nio­wie klas: 1B, 1G, 2A, 2B, 2C i 2D oraz chętne osoby z in­nych zespołów klasowych. Dziękujemy Wiktorii za bez­in­te­re­sow­ne propagowanie idei olimpiady wśród uczniów Ko­per­ni­ka.

obrazek
15 września 2022r. | Administrator

14 września w naszej szkole odbyły się warsztaty ma­te­ma­tycz­ne. Tematem przewodnim były czworokąty cy­klicz­ne i okręgi opisane. Zajęcia prowadzili absolwenci II LO: To­masz Martyński i Daniel Pazdro. Warsztaty cieszyły się du­żym zainteresowaniem uczniów wszystkich klas.

obrazek
13 września 2022r. | Administrator

W dniach 8–9 września grupa uczniów klas trzecich oraz czwartych wzięła udział w spływie kajakowym ma­low­ni­czą rzeką Lubaczówką. Licealiści zwiedzili także pod­ziem­ne przejście turystyczne w Jarosławiu, gdzie mieli oka­zję zapoznać się z historią miasta. Kolejną atrakcją był park li­no­wy z trasami o różnym stopniu trudności. W tym ty­god­niu młodsi uczniowie naszej szkoły będą mieli okazję uczest­ni­czyć w tej formie turystyki. Życzymy im pogody i mi­łych wrażeń.

obrazek
5 września 2022r. | Administrator

5 września w czasie długiej przerwy odbył się kier­masz podręczników. Każdy zainteresowany sprzedażą lub za­ku­pem używanych książek miał okazję ocenić ich stan i wy­brać dla siebie najlepsze wersje. Kiermasz cieszył się ogrom­nym zainteresowaniem, dlatego został przedłużony do wtorku 6 września.

obrazek
5 września 2022r. | Administrator

W ramach Narodowego Programu Rozwoju Czy­tel­nic­twa 2.0 na lata 2021-2025 nasze liceum otrzymało wspar­cie fi­nan­so­we, które zostało przeznaczone na: zakup no­woś­ci wydawniczych i sprzętu komputerowego do bi­blio­te­ki szkol­nej oraz realizację działań promujących czytelnictwo. Za­chę­ca­my do zapoznania się z wykazem zakupionych ksią­żek i ich wypożyczania.

obrazek
Czytaj więcej... »
3 września 2022r. | Administrator

2 września nasza szkoła po raz kolejny włączyła się w ogól­no­pol­ską akcję Narodowego Czytania. To już je­de­nas­ta edy­cja akcji zainicjowanej przez Parę Prezydencką. W te­go­rocz­nym czytelniczym przedsięwzięciu lekturą zo­sta­ły wybrane „Ballady i romanse” - tomik poezji, który za­po­cząt­ko­wał epokę romantyzmu w literaturze polskiej. W uro­czym miejscu w otoczeniu Pałacyku Oborskich li­ce­a­liś­ci Kopernika zaprezentowali: „Romantyczność”, „To lu­bię”, „Świteziankę”, „Rybkę” oraz „Panią Twardowską”.

obrazek
Czytaj więcej... »
1 września 2022r. | Administrator

1 września na placu przy Szkole Podstawowej nr 3 od­by­ła się uroczystość uczczenia 83. rocznicy wybuchu II woj­ny światowej. O tragicznych wydarzeniach Września 1939 r. przypomniała p. Małgorzata Ciejka, której prze­mó­wie­nie odczytała Amelia Dudek (kl. 4E). Uroczystość uświet­nił występ chóru II LO. Na koniec delegacje uczest­ni­ków obchodów oddały hołd poległym, składając wią­zan­ki kwia­tów pod tablicami upamiętniającymi bitwy woj­ska pol­skie­go.

obrazek
1 września 2022r. | Administrator

1 września uroczyście rozpoczęliśmy rok szkolny 2022/2023 apelem, który przygotowała klasa 2F. Życzenia na nowy rok szkolny złożył zebranym dyrektor szkoły, p. Zbig­niew Rzeźnik. Zgodnie ze szkolną tradycją odbyło się tak­że uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych, któ­rzy oficjalnie stali się pełnoprawnymi członkami spo­łecz­noś­ci Kopernika. Życzmy sobie, aby to był DOBRY ROK!

obrazek
24 sierpnia 2022r. | Administrator

Dnia 12 lipca 2022 roku w auli rzeszowskiej filii Col­leg­ium Humanum odbyła się uroczystość pod­su­mo­wu­ją­ca II Pod­kar­pac­ki Konkurs na Esej "Świecie nasz". Nagrody wrę­cza­li rektor uczelni prof. dr hab. Paweł Czarnecki oraz pro­rek­tor prof. dr Małgorzata Dubis. Wyróżnionych zostało 6 uczniów szkół ponadpodstawowych z województwa pod­kar­pac­kie­go, a wśród nich uczeń naszej szkoły Woj­ciech Ko­pacz (3B). Serdecznie gratulujemy!

obrazek
1 sierpnia 2022r. | Administrator

Z ogromną przyjemnością informujemy, że absolwent na­sze­go liceum, Jakub Koza (3Eg), znalazł się w elitarnym gro­nie 27 najlepszych tegorocznych maturzystów w Polsce. Je­go znakomite wyniki maturalne spełniły bardzo wysokie kry­ter­ia kwalifikacyjne projektu „Matura na 100 procent” - IX edy­cji Ogólnopolskiego Projektu organizowanego przez kra­kow­ską Fundację „Zawsze Warto” oraz Centralną Ko­mi­sję Egzaminacyjną. Spośród 97 tegorocznych fi­na­lis­tów Ka­pi­tu­ła wyłoniła właśnie 27 najlepszych z najlepszych, któ­rzy otrzymali tytuł laureata. Serdecznie gratulujemy suk­ce­su i życzymy kolejnych na dalszej drodze edukacji.

obrazek
26 czerwca 2022r. | Administrator

W piątek 24 czerwca zakończyliśmy rok szkolny 2021/2022. Po dwuletniej przerwie spowodowanej przez pan­de­mię mogliśmy celebrować ten dzień wspólnie, bez ogra­ni­czeń. Nie zabrakło wielu wzruszeń, podziękowań i gra­tu­la­cji. Wysłuchaliśmy wystąpień Pana Dyrektora, Zbig­nie­wa Rzeźnika oraz Przewodniczącego Rady Ro­dzi­ców - Pana Zbigniewa Witka, którzy podsumowali mi­ja­ją­cy rok szkolny. Laureaci, finaliści, uczestnicy olimpiad i kon­kur­sów przedmiotowych odebrali nagrody książkowe i dy­plo­my.

obrazek
Czytaj więcej... »
23 czerwca 2022r. | Administrator

15 czerwca 2022 r. odbyła się 3. edycja Mieleckich War­szta­tów Matematycznych. W wydarzeniu uczestniczyli ucz­nio­wie mieleckich szkół ponadpodstawowych. Pierwszy wy­kład na temat "Metoda Monte Carlo" wygłosił Jan Wa­na­to­wicz, uczeń naszego liceum, finalista XX Olimpiady Lin­gwi­sty­ki Matematycznej i Olimpiady Fizycznej, uczestnik Olim­pia­dy Statystycznej, laureat i finalista wielu konkursów ma­te­ma­tycz­nych. Drugi wykład poprowadził pan Paweł Do­bro­wol­ski, nauczyciel matematyki w I Społecznym Li­ce­um Ogól­no­kształ­cą­cym w Tarnobrzegu, opiekun wielu lau­re­a­tów Olimpiady Matematycznej. Za pomocą narzędzi geo­me­trii analitycznej przedstawił w interesujący sposób roz­wią­za­nia zadań z planimetrii.

obrazek
23 czerwca 2022r. | Administrator

22 czerwca Starostwo Powiatowe w Mielcu po raz 22. nagrodziło najlepszych uczniów mieleckich szkół po­nad­pod­sta­wo­wych. W zaszczytnym gronie uho­no­ro­wa­nych lau­re­a­tów i finalistów olimpiad przedmiotowych, konkursów ar­tys­tycz­nych i sportowych znaleźli się uczniowie II LO. Byli to: Daniel Pazdro – finalista Olimpiady Chemicznej, Alicja Paz­dro – finalistka Olimpiady Chemicznej, Paulina Jaromi – fi­na­list­ka Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Maciej Kaź­mier­ski – laureat Olimpiady „Losy żołnierza i dzieje orę­ża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wied­nia”, Wiktoria Klich – finalistka Olimpiady Wiedzy Eko­lo­gicz­nej i finalistka Olimpiady Lingwistyki Ma­te­ma­tycz­nej, Jan Wanatowicz – finalista Olimpiady Fizycznej, fi­na­lis­ta Olimpiady Lingwistyki Matematycznej oraz finalista Olim­pia­dy „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”, Paweł Żuczek – fi­na­lis­ta Olimpiady Wiedzy Technicznej oraz Olimpiady Fi­zycz­nej, Jakub Pazdro – uczestnik zawodów III stopnia Olim­pia­dy Informatycznej, Mateusz Czerkies – pasjonat szy­bow­ców, uczestnik Mistrzostw Polski Modeli Szy­bow­ców. Komputer najlepszego maturzysty powiatu mie­lec­kie­go trafił do Jakuba Kozy – laureata Olimpiady Literatury i Ję­zy­ka Polskiego . Serdecznie gratulujemy uczniom i ich ro­dzi­com oraz opiekunom naukowym.

obrazek
22 czerwca 2022r. | Administrator

Z dumą informujemy, że 22 czerwca podczas uro­czys­tej gali „Komputer dla Najlepszego” nasz te­go­rocz­ny ab­sol­went, Jakub Koza, został wybrany naj­lep­szym maturzystą po­wia­tu mieleckiego. Plebiscyt jest organizowany przez Sta­ros­two Powiatowe w Mielcu w ramach uroczystego za­koń­cze­nia roku szkolnego. Jest to świetna okazja, aby na­gro­dzić i wyróżnić najzdolniejszą młodzież szkół po­nad­pod­sta­wo­wych z powiatu. Gratulujemy Jakubowi i życzymy dal­szych sukcesów!

obrazek
20 czerwca 2022r. | Administrator

15 czerwca z inicjatywy Szkolnego Koła Wolontariatu „Ko­per­nik pomaga” oraz Samorządu Uczniowskiego II LO zo­stał zorganizowany Piknik Wakacyjny dla całej spo­łecz­noś­ci uczniowskiej. Jak zwykle nie zabrakło wspa­nia­łej za­ba­wy, rywalizacji sportowych oraz wspólnie od­tań­czo­nej bel­gij­ki. Było wesoło i niezwykle słodko dzięki kiermaszowi ciast. Integracja na piknikowych kocach przy dźwiękach ulu­bio­nej muzyki to wspaniały początek lata i wakacji, ale naj­waż­niej­szym celem była akcja charytatywna na rzecz ucz­niów naszej szkoły. Wspólna zabawa, integracja oraz wspar­cie najbardziej potrzebujących pomocy to hasła, które na stałe wpisały się w tradycję naszej szkoły.

obrazek
20 czerwca 2022r. | Administrator

W dniach 17-19 czerwca 2022 r. w Warszawie odbył się finał Ogólnopolskiej Olimpiady Przedmiotowej im. mjr. Mar­ka Gajewskiego „Losy żołnierza i dzieje oręża pol­skie­go w latach 1531-1683. Od Obertyna do Wiednia”. Nasz te­go­rocz­ny absolwent, Maciej Kaźmierski, uczeń klasy 3Eg, zo­stał laureatem Olimpiady. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
20 czerwca 2022r. | Administrator

14 czerwca odbyły się powiatowe zawody w siatkówce pla­żo­wej. Reprezentacja dziewcząt naszej szkoły zajęła I miej­sce, natomiast chłopców - IV miejsce. Dziewczęta wy­stą­pi­ły w składzie: Irmina Wolanin, Dominika War­cha­łow­ska, Agnieszka Midura, Aleksandra Rzeźnik, Wik­tor­ia Bu­jak, Wiktoria Żurawska, Kornelia Hyjek. Chłopcy wal­czy­li w składzie: Filip Czechura, Filip Żółkiewicz, Szy­mon Za­bie­gaj.

obrazek
15 czerwca 2022r. | Administrator

14 czerwca w Centrum Transferu Wiedzy Katolickiego Uni­wer­sy­te­tu Lubelskiego odbył się finał X Ogólnopolskiego Kon­kur­su Logicznego. Miło nam poinformować, że tytuł fi­na­lis­ty konkursu uzyskało czworo uczniów naszej szkoły. Są to: Paulina Hy­la (3A), Aleksandra Sypek (3A), Mateusz Hyla (3B) i Jan Wanatowicz (3B). Serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.032s dbnc: 5 dbnq: 7