39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
piątek, 1 marca 2024r.
imieniny obchodzą m.in.: Antoni i Leon
1 marca 2024r. | Administrator

Do finałowego etapu Ogólnopolskiej Olimpiady o Dia­men­to­wy Indeks AGH zakwalifikowali się:

  • z fizyki: Ryszard Czerwiński (2b), Szymon Droz­dow­ski (4b), Maksymilian Koleśniak (4b) i Piotr Żmu­da (4b);
  • z geografii: Michał Hajduk (3a), Piotr Witek (3b);
  • z chemii: Alicja Pazdro (4c).

Gratulujemy i trzymamy kciuki za sukcesy w finale!

obrazek
1 marca 2024r. | Administrator

27 lutego w ZST w Mielcu odbył się turniej tenisa sto­ło­we­go dziewcząt i chłopców naszego powiatu. Re­pre­zen­ta­cja dziew­cząt: Anna Krakowska i Viktoria Da­ny­liv za­ję­ły 4. miej­sce, natomiast reprezentacja chłopców w skła­dzie: Ja­kub Bia­łek, Miłosz Jagusiak i Mateusz Krzy­szto­fik awan­so­wa­li do etapu rejonowego. Gratulujemy i ży­czy­my suk­ce­sów w ko­lej­nych rozgrywkach Licealiady.

obrazek
27 lutego 2024r. | Administrator

23 lutego miały miejsce eliminacje do konkursu „Teen Show”. Jury w składzie: p. A. Straż, p. A. Czechura i p. A. Ro­kosz miało niezwykle trudne zadanie, ponieważ uczest­ni­cy pre­zen­to­wa­li bardzo wysoki poziom. W eli­mi­na­cjach wzię­li udział: Julia Podraza (1a), Zuzanna Czuch­ra (2f), Ania Kra­kow­ska (1d), Oliwia Długosz (2f), Ola Ka­gan (1d), Ka­ro­li­na Lesińska (2b), Julia Wyrazik (2b), Oli­wia Wnuk (2e), Emilia Lis (2e), Wiktor Wróbel (2b), Kinga Skrzy­niarz (2c). Jury zdecydowało, że w Rzeszowie naszą szko­łę re­pre­zen­to­wać będą: w kategorii śpiew: Wiktoria Ry­dza (2e) i Oli­wia Perc (1f), natomiast w kategorii re­cy­tac­ja: Ewa Maj­ka (3e) i Szymon Weryński (2f). Wszyst­kim uczest­ni­kom życzymy wielu sukcesów ar­tys­tycz­nych!

obrazek
25 lutego 2024r. | Administrator

24 lutego w PZL Mielec rozegrano międzynarodowy kon­kurs programowania CodeQuest organizowany przez Lock­heed Mar­tin. W polskiej edycji konkursu wystąpiły dwie dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce naszą szkołę. Znakomite 3 miejsce w ka­te­go­rii Ad­van­ced zajęła drużyna w składzie: Ryszard Czer­wiń­ski (2b), Maksymilian Koleśniak (4b) i Daniel Ko­pacz (3a). Dziel­nie walczyła też druga nasza drużyna w skła­dzie: Mi­ko­łaj Maciejak, Mateusz Tylec, Maksymilian Wilk (wszy­scy 2a). Gratulacje.

obrazek
25 lutego 2024r. | Administrator

23 lutego w Nisku odbył się etap okręgowy Olimpiady Wie­dzy o Wynalazczości. Naszą szkołę reprezentowały: Ju­lia Dziar­ma­ga (4c), Dominika Warchałowska (4c) oraz An­na Brzdęk (3f). Uczestnicy etapu okręgowego roz­wią­zy­wa­li test wiedzy i trzy zadania praktyczne, po­le­ga­ją­ce na wy­ka­za­niu praktycznej umiejętności stosowania przepisów pra­wa włas­noś­ci przemysłowej i znajomości ważniejszych wy­na­laz­ków i ich twór­ców. Organizatorem Olimpiady Wie­dzy o Wy­na­laz­czoś­ci jest Polski Związek Stowarzyszeń Wy­na­laz­ców i Ra­cjo­na­li­za­to­rów.

obrazek
25 lutego 2024r. | Administrator

Po wyjątkowo trudnym etapie okręgowym XLVII Olim­pia­dy Języka Francuskiego (części pisemnej i ustnej) Ko­mi­tet Głów­ny za­kwa­li­fi­ko­wał do etapu centralnego tylko 60 ucz­niów szkół śred­nich z całej Polski. Wśród nich zna­laz­ła się uczen­ni­ca naszego liceum — Agata Ko­ma­niec­ka z kla­sy 4b. Serdecznie gratulujemy i życzymy po­wo­dze­nia na eta­pie centralnym!

obrazek
24 lutego 2024r. | Administrator

21 lutego uczniowie klas 4a i 4b spotkali się z naszym ab­sol­wen­tem, Hubertem Chlostem, studentem specjalizacji pi­lo­taż sa­mo­lo­to­wy w Państwowej Akademii Nauk Sto­so­wa­nych w Cheł­mie. Hubert zaprezentował te­go­rocz­nym ma­tu­rzys­tom ofertę edukacyjną swojej uczel­ni, przed­sta­wił ścież­ki kształcenia i zachęcał do pod­ję­cia studiów w PANS.

obrazek
24 lutego 2024r. | Administrator

21 lutego odbył się etap szkolny II Powiatowego Kon­kur­su Ekologicznego, którego celem jest rozwijanie i po­sze­rze­nie wraż­li­woś­ci młodzieży na piękno przyrody, pod­wyż­sze­nie po­zio­mu edukacji ekologicznej i pro­pa­go­wa­nie za­cho­wań przy­jaz­nych środowisku. Do etapu finałowego, któ­ry odbędzie się 6 marca 2024 roku zakwalifikowali się: Na­ta­lia Pyt­ko, Ma­ciej Kobyra z klasy 1c oraz Mikołaj Ko­by­ra z kla­sy 1d. Uczniom życzymy dalszych sukcesów.

obrazek
24 lutego 2024r. | Administrator

22 lutego 17 uczniów naszej szkoły wzięło udział w kon­kur­sie „Leśne żywioły”, zorganizowanym przez Re­gio­nal­ną Dy­rek­cję Lasów Państwowych w Krośnie z oka­zji ob­cho­dów 100-le­cia Lasów Państwowych. W ramach przy­go­to­wań do kon­kur­su 16 lutego 2024 roku odbyło się bar­dzo cie­ka­we spot­ka­nie z panią Magdaleną Różycką – edu­ka­to­rem leś­nym z Nad­leś­nic­twa Mielec. Uczniowie zo­sta­li za­poz­na­ni z czte­re­ma żywiołami w lasach: ziemią, po­wie­trzem, wodą i ogniem oraz z zagrożeniami eko­sy­ste­mów leś­nych. Poszerzyli swoją wiedzę z zakresu eko­lo­gii, ochro­ny i kształtowania środowiska przy­rod­ni­cze­go, ze szcze­gól­nym zwróceniem uwagi na las, ja­ko na­sze wspól­ne dzie­dzic­two, z którego można czerpać bo­gac­twa, ale też na­le­ży pamiętać, jak ważna jest jego ochro­na. Ucz­niom ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
24 lutego 2024r. | Administrator

21 lutego odbył się w naszej szkole turniej pił­ka­rzy­ków. Wzięło w nim udział 16 par. I miejsce zdobyli Ma­te­usz Krzy­szto­fik i Wiktor Skowron (2c), II miejsce wy­wal­czy­li Bar­tło­miej Barszcz i Michał Jaromi (2g), a III za­ję­li Oli­wier Ma­kuch i Eryk Mrozik (3a). Zwycięzcy zostali na­gro­dze­ni dy­plo­ma­mi i słodyczami, które wręczył Pan Dy­rek­tor. Or­ga­ni­za­to­rem turnieju był Bartłomiej Barszcz, ko­or­dy­na­to­rem i sę­dzią Mag­da­le­na Janeczek (2g), drugim koordynatorem Mi­chał Jaromi (2g), turniej wsparły również dziewczęta z kla­sy 2a - Mar­ty­na Bednarz (sędzia), Anna Superson (ko­or­dy­na­tor), Oli­wia Kraw­czyk (koordynator). Gratulujemy zwy­cięz­com i wszyst­kim uczest­ni­kom turnieju.

obrazek
22 lutego 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Aleksandra Kagan, uczen­ni­ca kl.1d, otrzymała dwa stypendia: Stypendium Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Podkarpackiego za wybitne osiąg­nię­cia ar­tys­tycz­ne, którego wręczenia odbyło się pod­czas uro­czys­tej ga­li w Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie oraz Sty­pen­dium Artystyczne Fundacji PROMETEO dla dzieci i mło­dzie­ży z po­wia­tu mieleckiego. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
20 lutego 2024r. | Administrator

19 lutego świętowaliśmy urodziny naszego patrona - Mi­ko­ła­ja Kopernika. Tradycyjnie młodzież przygotowała pysz­ne pier­ni­ki, którymi częstowała całą społeczność szkol­ną. Do skosztowania ciasteczek hasłem: „Weź pier­ni­ka od Ko­per­ni­ka” zachęcał nowo wybrany sobowtór Mi­ko­ła­ja Ko­per­ni­ka - Eryk Żurawski. Uczniowie ubrali w tym dniu blu­zy i ko­szul­ki z logo naszego patrona oraz wysłuchali audycji. Dzię­ku­je­my wszyst­kim, którzy zaangażowali się w przy­go­to­wa­nie te­go waż­ne­go dla naszej szkoły święta.

obrazek
19 lutego 2024r. | Administrator

17 lutego odbył się etap powiatowy Podkarpackiego Kon­kur­su Matematycznego im. Franciszka Leji. Konkurs prze­bie­gał na trzech poziomach – dla klas pierwszych, dru­gich i trze­cich. Trzy pierwsze miejsca wśród uczest­ni­ków po­zio­mu I zajęli: Maksymilian Skop (1a), Emi­lia Szot (1b) i Wik­to­ria Węgrzyn (1b). Zwycięskie lokaty po­zio­mu II przy­pad­ły: Ryszardowi Czerwińskiemu (2b), Ignacemu Dal­czyń­skie­mu (2b) i Nicoli Cebuli (2d). Na poziomie III - pierw­sze miej­sce zajął Daniel Kopacz (3a), a na drugim miej­scu zna­lazł się Szymon Soboń (3b). Zwycięzcom etapu po­wia­to­we­go gra­tu­lu­je­my i trzymamy kciuki za awans do fi­na­łu wo­je­wódz­kie­go.

obrazek
te: 0.042s dbnc: 5 dbnq: 7