39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Półfinały wojewódzkie w pływaniu drużynowym i indywidualnym
14 marca 2024r. | Administrator

13 marca odbyły się półfinały wojewódzkie w pływaniu dru­ży­no­wym i indywidualnym. Sztafeta chłopców w skła­dzie: An­to­ni Paz­dro, Szymon Muras, Maciej Stanisz, Fi­lip Ocha­lik, Ga­briel Zawierucha i Jakub Pikor wywalczyła 1. miej­sce i awans do finału wojewódzkiego. W pływaniu in­dy­wi­du­al­nym startowali: Szymon Muras (klasyk), który wy­wal­czył 3. miejsce, Maciej Stanisz (motyl), Paweł Sied­lec­ki (do­wol­ny), Filip Ochalik (dowolny), Gabriel Za­wie­ru­cha (do­wol­ny), Antoni Pazdro (dowolny) oraz jako jedyna re­pre­zen­tant­ka naszej szkoły - Amelia Kuśnierz (styl do­wol­ny). Wszyst­kim serdecznie gratulujemy i życzymy ko­lej­nych suk­ce­sów.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6