39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Wysokie miejsca naszych uczniów w Podkarpackim Konkursie
18 marca 2024r. | Administrator

14 marca w Rzeszowie odbył się finał 14. edycji Pod­kar­pac­kie­go Konkursu Piosenki i Wiersza Ob­co­ję­zycz­ne­go pod patronatem Kuratorium Oświaty. Na­szą szko­łę re­pre­zen­to­wa­ło 4 uczniów. Z przyjemnością in­for­mu­je­my, że wszys­cy zostali nagrodzeni! Ewa Majka (3e) re­cy­tac­ją wier­sza T.S. Eliota pt. „Rhapsody on a Windy Night” za­chwy­ci­ła ju­ry, któ­re przyznało jej I miejsce. W tej sa­mej ka­te­go­rii wy­róż­nie­nie zdo­był Szymon Weryński (2f) za wiersz „La four­mi et la cigale” Jean de la Fontaine. W kategorii śpiew I miej­sce zajęła Wiktoria Rydza (2e) za wykonanie piosenki „I See Red” z repertuaru zespołu Everybody Loves an Out­law, II miej­sce przypadło w udziale Oliwii Perc (1f) za pio­sen­kę „Oran­ge Co­lo­red Sky” Nat King Cole'a. Jesteśmy z Was bar­dzo dum­ni i serdecznie gratulujemy.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6