39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Agata z tytułem Finalistki Olimpiady Języka Francuskiego
18 kwietnia 2024r. | Administrator

Z radością informujemy, że Agata Komaniecka (4b) uzy­ska­ła Tytuł Finalistki Olimpiady Języka Francuskiego. Aga­ta mu­sia­ła się wykazać nie tylko bardzo dobrą zna­jo­moś­cią ję­zy­ka francuskiego, ale również szeroką wie­dzą z za­kre­su lek­tur francuskojęzycznych pisarzy oraz umie­jęt­noś­cią kre­atyw­ne­go formułowania wypowiedzi ustnych i pi­sem­nych na określone tematy. Tytuł Finalistki zwalnia na­szą ko­le­żan­kę z egzaminu maturalnego z ję­zy­ka fran­cus­kie­go. Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wie­lu suk­ce­sów. Bonne chance.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6