39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Spotkanie z panem Bartoszem Kiciorem
20 kwietnia 2024r. | Administrator

16 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 1e i członkowie ga­zet­ki szkolnej „Sami o Sobie” wzięli udział w spotkaniu z pa­nem dr. Bar­to­szem Kiciorem – absolwentem naszego li­ce­um, któ­ry jest ak­tu­al­nie dziennikarzem (doktorem nauk spo­łecz­nych), na­uczy­cie­lem akademickim, Specjalistą ds. Ko­mu­ni­ka­cji Mar­ke­tin­go­wej i Nowych Mediów. Pan Bartosz Ki­cior opo­wie­dział o swojej drodze do zawodu dzien­ni­ka­rza, przedstawił kulisy pracy, zasady pisania ar­ty­ku­łów pra­so­wych. Zdradził także, jakie predyspozycje po­wi­nien po­sia­dać kandydat na dobrego dziennikarza. Pod­kreś­lił, jak waż­ne jest wcześniejsze doświadczenie i za­an­ga­żo­wa­nie oraz wszel­ka (nawet amatorska) dzia­łal­ność na po­lu dzien­ni­kar­skim: publikowanie tekstów w gazetce szkolnej, na­gry­wa­nie fil­mów, robienie zdjęć, wywiadów i inne formy dzia­łal­noś­ci dzien­ni­kar­skiej. Na koniec nie zabrakło też py­tań ze stro­ny ucz­niów dotyczących mediów.

obrazek
te: 0.014s dbnc: 6 dbnq: 6