39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces w Olimpiadzie Biologicznej
23 kwietnia 2024r. | Administrator

Wiktor Skowron został Finalistą 53. Ogólnopolskiej Olim­pia­dy Biologicznej. Ten niecodzienny sukces osiągnął po 3 dniach fi­na­ło­wych zmagań w Warszawie i co warto do­dać - ja­ko dru­go­kla­sis­ta. Za nim nie tylko tygodnie in­ten­syw­nych przy­go­to­wań, ale i duży wysiłek na etapie cen­tral­nym, po­nie­waż podczas zmagań na Uniwersytecie War­szaw­skim mu­siał na­pi­sać test, obronić przed komisją swo­ją pra­cę ba­daw­czą oraz zmierzyć się z czterema pra­cow­nia­mi: bio­in­for­ma­tycz­ną, biochemiczną, zoologiczną i bo­ta­nicz­ną. Praktyczna część zawodów sprawdzała bo­wiem umie­jęt­noś­ci z następujących dyscyplin na­uko­wych: zoo­lo­gia, botanika, mykologia, mikrobiologia z wi­ru­so­lo­gią, bio­lo­gia molekularna, biochemia, biofizyka, ewo­lu­cjo­nizm, fi­lo­ge­ne­ty­ka, bioinformatyka oraz me­to­do­lo­gia ba­dań na­uko­wych ze statystyką. Serdecznie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
te: 0.015s dbnc: 6 dbnq: 6