39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Szlifowanie umiejętności preparacji
23 kwietnia 2024r. | Administrator

13 kwietnia 2024 r. na kółku biologicznym ponownie goś­ci­liś­my p. Tomasza Mrozowskiego, który przeprowadzał z na­mi ko­lej­ne war­szta­ty zoologiczne. Tym razem po­zna­wa­liś­my za­wi­łoś­ci budowy wewnętrznej ślimaka (uspo­ka­ja­my - nie by­ła to Ża­net­ka) i dżdżownicy oraz prze­ko­na­liś­my się, jak trudna jest ich preparacja. Prze­pięk­ne zdję­cia na­szy­ch do­ko­nań wykonał Kamil Mrozowski. Panu To­ma­szo­wi Mro­zow­skie­mu dziękujemy bardzo za po­świę­co­ny nam czas, tym bardziej, że aktualnie przy­go­to­wu­je się do wy­sta­wy zatytułowanej „Polifonia”, na któ­rej za­pre­zen­tu­je swo­je prace. Wydarzenie będzie miało miej­sce w We­ne­cji w dniach od 9 maja do 9 czerwca 2024 r. Ży­czy­my suk­ce­su. Galeria...

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6