39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Dzień Otwarty w „Koperniku”
24 kwietnia 2024r. | Administrator

23 kwietnia 2024 r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwar­ty, podczas którego młodzież szkół podstawowych mo­gła za­poz­nać się z ofertą edukacyjną II LO. Specjalnie dla ucz­niów klas 8 oraz ich rodziców nauczyciele i ucz­nio­wie „Ko­per­ni­ka” przygotowali różnorodne atrakcje. Zo­ba­czyć moż­na by­ło między innymi pokazy biologiczne, che­micz­ne, fi­zycz­ne, ma­te­ma­tycz­ne, geograficzne, ję­zy­ko­we, kon­cert so­lis­tów oraz chóru czy też występ szkol­ne­go ko­ła tea­tral­ne­go. Zaprezentowali się także: Radio Szkolne, Szkol­ne Ko­ło Wo­lon­ta­ria­tu, zespół prowadzący szkolnego Tik Toka, Samorząd Ucz­niow­ski oraz gazetka szkolna „Sos Kopernik”. Ósmo­kla­siś­ci mogli pozyskać informacje na temat in­te­re­su­ją­cych ich pro­fi­li i zajęć dodatkowych, odwiedzając sto­is­ka przy­go­to­wa­ne przez licealistów z klas pierwszych, a tak­że po­czuć kli­mat sal lekcyjnych, biblioteki, sali gim­nas­tycz­nej i stre­fy kom­for­tu, po których oprowadzali ich obec­ni ucz­nio­wie „Ko­per­ni­ka”. To był wyjątkowy dzień! Za­pra­sza­my do nas! Ga­le­ria...

obrazek
te: 0.016s dbnc: 6 dbnq: 6