39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Sukces Oli w Olimpiadzie Przedmiotowej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego”
26 kwietnia 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Aleksandra Lewandowska (3e) została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Przed­mio­to­wej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” im. mjr. Mar­ka Ga­jew­skie­go. Celem Olimpiady jest kształ­to­wa­nie po­sta­wy patriotycznej i świadomości o miej­scu i ro­li Sił Zbroj­nych RP w życiu narodu i państwa pol­skie­go po­przez upo­wszech­nia­nie wiedzy o tysiącletniej hi­sto­rii orę­ża pol­skie­go. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, po­bu­dza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wie­dzy w prak­ty­ce, przygotowuje uczniów do studiów wyż­szych, a tak­że do go­to­woś­ci spełnienia obywatelskich obo­wiąz­ków wo­bec pań­stwa, w tym obowiązku obrony Oj­czyz­ny. Ola bę­dzie zwol­nio­na z egzaminu maturalnego z hi­sto­rii. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych suk­ce­sów!

obrazek
te: 0.018s dbnc: 6 dbnq: 6