39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

BEZPIECZNY POWRÓT DO SZKOŁY
Informacja dla rodziców i uczniów II Liceum Ogólnokształcącego
im. M. Kopernika w Mielcu

1. Do szkoły może przyjść/wejść wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną, która nie podlega kwarantannie/izolacji i nie miała kontaktu z osobą zarażoną COVID-19.
2. Zostaje uruchomionych kilka wejść/wyjść do/ze szkoły w celu rozgęszczenia wewnątrzszkolnej komunikacji.
3. Wchodzących do szkoły obowiązuje zakrycie ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.
4. Na terenie szkoły znajdują się dozowniki z płynem do dezynfekcji.
5. Uczniowie zobowiązani są do częstego mycia rąk w czasie pobytu w szkole.
6. Szatnie uczniowskie są nieczynne do odwołania. Uczniowie wierzchnie okrycia zabierają ze sobą do sal lekcyjnych. Zniesiony został obowiązek zmiany obuwia.
7. Na terenie szkoły obowiązuje zachowanie dystansu, niegromadzenie się, unikanie skupisk. Uczniowie większość lekcji spędzają w tych samych salach i na tych samych korytarzach. Podczas lekcji w salach, gdzie nie można zachować dystansu 1,5 metra, zaleca się, aby uczniowie i nauczyciele mieli przyłbice.
8. Wszyscy uczniowie oraz pracownicy szkoły zostaną jednorazowo zaopatrzeni w przyłbice. Przynajmniej raz dziennie wszyscy muszą dezynfekować je we własnym zakresie.
9. Lekcje wychowania fizycznego odbywają się przede wszystkim na świeżym powietrzu.
10. Uczniowie korzystają z własnych przyborów piśmienniczych i pomocy naukowych.
11. Do szkoły należy przynieść własne wyżywienie, ponieważ nieczynny jest sklepik szkolny. Należy zachować bezpieczeństwo podczas spożywania posiłków (np. nie dzielić się z innymi ugryzioną kanapką lub rozpoczętym napojem).
12. Uczniów i pracowników obowiązuje noszenie maseczek lub przyłbic poza salą lekcyjną (w ogólnodostępnych przestrzeniach zamkniętych na terenie szkoły) oraz przestrzeganie zasad bezpieczeństwa i respektowanie zarządzeń dyrektora szkoły związanych ze stanem epidemicznym.

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1953 - 1961

Lata te można nazwać okresem organizacyjnym.

Szybki rozwój Mielca po drugiej wojnie światowej, a zwłaszcza prężny wzrost miejscowej WSK spowodował napływ nowych ludzi, tak robotników jak i wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej do byłych Zakładów Lotniczych. Ludzie ci znajdowali w nowym środowisku dobre warunki pracy, otrzymywali nowe mieszkania w szybko wzrastających blokach, zakładali tu rodziny i zadomawiali się na dobre, tworząc specyficzne środowisko i wiążąc z nim swoje plany życiowe. Nic więc dziwnego, że w kilka lat po wojnie pomyślano również i o rozbudowie szkolnictwa na Osiedlu. W latach 1949 do 1950 wzniesiono okazały, dwupiętrowy gmach przy ulicy Biernackiego, w którym znalazła pomieszczenie jedyna osiedlowa szkoła podstawowa, mieszcząca się dotychczas w budynku zastępczym przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Komitet Rodzicielski, któremu przewodniczył Stefan Stokłosa, przy czynnym poparciu kierownika szkoły podstawowej Feliksa Starosielca, podjął starania o utworzenie klasy ósmej, uwieńczone sukcesem. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wyraziło na nie zgodę i 1/09/1953 r. rozpoczęła naukę klasa ósma licząca 42 uczniów. Ta właśnie klasa stała się zalążkiem obecnego Liceum. Oficjalna nazwa szkoły mieszczącej się w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Biernackiego brzmiała: 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej pierwszym dyrektorem był Feliks Starosielec. Już w roku szkolnym 1954/55 utworzono dwa oddziały klas ósmych i w tych granicach utrzymywano ilość nowo przyjętych uczniów aż do roku 1960/61. Równocześnie przybywało dzieci w szkole podstawowej i w nowym budynku było coraz ciaśniej. Nauka odbywała się na dwie, a nawet na trzy zmiany, uczyło się tam bowiem przeciętnie 30 oddziałów stopnia podstawowego i w miarę przybywania klas od trzech do ośmiu oddziałów licealnych. Było to w sumie przeciętnie około 1400 dzieci i młodzieży. Decyzja Kuratorium o rozdzieleniu organizacyjnym obu szkół weszła w życie dopiero 1 września 1961 roku. Jest to data powstania samodzielnego Liceum na Osiedlu. W pierwszym dziesięcioleciu szkołę opuściło 205 absolwentów. Z języków obcych uczono jedynie języka rosyjskiego i języka łacińskiego we wszystkich klasach. Dopiero w 1961r. utworzono dwie klasy z językiem angielskim. Przejściowo w latach 1957-1960 prowadzono w szkole naukę religii. Już od pierwszych lat istnienia szkoły organizowano zajęcia pozalekcyjne. Z kółek przedmiotowych istniały kółka: chemiczne, matematyczne, fizyczne i biologiczne, z innych: artystyczne, strzeleckie i chór szkolny. Rodził się wtedy ruch olimpiad przedmiotowych, z których najdłuższą tradycję w szkole posiada Olimpiada Chemiczna. Już w pierwszym dziesięcioleciu 9 uczniów prof. Edwarda Spilarewicza zakwalifikowało się na jej szczebel centralny.

W gronie pedagogicznym zachodziły dość liczne zmiany powodowane rozbudową szkoły i stopniowym przyjmowaniem nowych nauczycieli z wyższym wykształceniem. I tak, jeżeli w pierwszych latach w Liceum uczyli w większości nauczyciele szkoły podstawowej, to już w momencie rozdziału organizacyjnego szkół w 1961 roku można mówić o odrębnym, 14-osobowym gronie nauczycieli Liceum.

Mimo trudnych warunków wielu członków grona angażowało się w prace społeczne i prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami. Był też czas na dokształcanie i wymianę doświadczeń. Tak więc mimo licznych trudności szkoła zamyka swoje pierwsze dziesięciolecie działalności - nazwane już we wstępie "okresem organizacyjnym" - pewnymi sukcesami i jeszcze ważniejszymi doświadczeniami na przyszłość. Okazało się, że placówka jest potrzebna środowisku i trzeba będzie ją nadal rozwijać. Nie rozwiązane jednak pozostawały trudności lokalowe.

Grono pedagogiczne wyrabia sobie własny styl pracy dydaktyczno-wychowawczej i nabiera pewnych doświadczeń, które będą owocować w następnych latach. Uczniowie w dużej części rekrutują się jeszcze z okolicznych wiosek, ale już zaczyna przeważać młodzież miejscowa, coraz więcej rodziców z Osiedla decyduje się posyłać swoje dzieci do Liceum Ogólnokształcącego Nr 27, bo taką nazwę przyjmuje ono po organizacyjnym rozdzieleniu ze szkołą podstawową.

Kolejny okres... (1961-1974)

te: 0.010s dbnc: 5 dbnq: 5