39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl
sobota, 3 grudnia 2022r.
imieniny obchodzą m.in.: Biryn i Kasjan
30 listopada 2022r. | Administrator

28 listopada w naszej szkole świętowaliśmy Dzień Klap­ka, zmieniając swoje codzienne obuwie na klapki lub pan­tof­le. Do zabawy włączyła się niemalże cała spo­łecz­ność Kopernika. Dla uczniów, którzy wzięli udział w ob­cho­dach Dnia Klapka, był to dzień bez pytania. Dzię­ku­je­my Sa­mo­rzą­do­wi Uczniowskiemu za pomysł świę­to­wa­nia ta­kie­go dnia i mamy nadzieję, że zagości on już na stałe w naszym ka­len­da­rzu szkolnym.

obrazek
30 listopada 2022r. | Administrator

22 listopada uczniowie naszej szkoły obejrzeli przed­sta­wie­nie pt. „The History of England part 1”. Spek­takl zo­stał wystawiony w języku angielskim przez mię­dzy­na­ro­do­wą gru­pę teatralną The Bear Educational Theatre, któ­ra pomaga młodym widzom uczyć się języka an­giel­skie­go, wy­ko­rzys­tu­jąc metodę dramy. Patrick i Eric to pro­fe­sjo­nal­ni ak­to­rzy, którzy w przystępny, a zarazem zabawny sposób przy­bli­ży­li nam burzliwe początki państwa nazywanego obec­nie Wielką Brytanią. Była to nie tylko lekcja historii, ale też ćwi­cze­nia na rozumienie ze słuchu w języku angielskim.

obrazek
Czytaj więcej... »
30 listopada 2022r. | Administrator

Do etapu okręgowego VII edycji Olimpiady Sta­tys­tycz­nej zakwalifikowało się dwoje uczniów naszej szko­ły: Wik­tor­ia Klich (kl. 3B) i Jan Wanatowicz (kl. 4B). Gra­tu­lu­je­my, tym bardziej, że oboje zajęli czołowe miejsca w kla­sy­fi­ka­cji ogól­no­pol­skiej. Życzymy powodzenia w ko­lej­nych etapach.

obrazek
30 listopada 2022r. | Administrator

Aż sześcioro uczniów naszego liceum awansowało do II etapu Olimpiady Wiedzy o Mediach. Wszyscy uczą się w kla­sie 2e, a są to: Zofia Grzelak, Alicja Koza, Kamila Kilian, Alek­san­dra Lewandowska, Marcin Paduch, Ernest Tabor. Ser­decz­nie gratulujemy i życzymy powodzenia w etapie okrę­go­wym.

obrazek
30 listopada 2022r. | Administrator

24 listopada uczniowie klasy akademickiej uczest­ni­czy­li w zajęciach z zakresu dziennikarstwa spor­to­we­go. Za­ję­cia poprowadził dr Wojciech Maryjka, pra­cow­nik na­u­ko­wy In­sty­tu­tu Polonistyki i Dziennikarstwa URz, który tłu­ma­czył tech­ni­ki redagowania tekstów do czasopism i na strony in­ter­ne­to­we. Uczniowie wzięli udział w wykładzie i w war­szta­tach, podczas których szlifowali zdobyte umie­jęt­noś­ci.

obrazek
30 listopada 2022r. | Administrator

Miło nam zakomunikować, że do drugiego etapu Olim­pia­dy Biologicznej zakwalifikowało się trzech uczniów z na­szej szkoły: Alicja Pazdro (3C), Dominika Mazur (4D) oraz Fi­lip Kalisz (3C), natomiast do drugiego etapu Olimpiady Wie­dzy o Żywieniu zakwalifikowała się Wiktoria Kania (4D). Ser­decz­nie gratulujemy i trzymamy kciuki za dalsze suk­ce­sy!

obrazek
25 listopada 2022r. | Administrator

Z radością informujemy, że do II etapu XXI Olimpiady Lin­gwis­ty­ki Matematycznej zakwalifikowały się aż 4 uczen­ni­ce naszego liceum: Wiktoria Dereń (3B), Wiktoria Klich (3B), Barbara Wilk (2C) i Wiktoria Żurawska (3B). Gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych sukcesów!

obrazek
25 listopada 2022r. | Administrator

24 listopada w Nowej Dębie odbył się półfinał wo­je­wódz­ki Licealiady w badmintonie. Naszą szkołę w ka­te­go­rii dziew­cząt reprezentowały: Wiktoria Rydza i Mar­le­na Wi­niar­ska, w kategorii chłopców - Dawid Rusin i Igor Ja­błoń­ski. Po rozegraniu wielu pojedynków ze szkołami z Pod­kar­pa­cia zawodniczki i zawodnicy Kopernika ostatecznie wy­wal­czy­li 3 miejsce w swoich kategoriach. Gratulujemy!

obrazek
25 listopada 2022r. | Administrator

26 listopada w Samorządowym Centrum Kultury w Miel­cu odbyła się uroczysta gala, podczas której wrę­czo­no dy­plo­my tegorocznym stypendystom programu wspie­ra­nia mło­dzie­ży uzdolnionej „Nie zagubić talentu” pro­wa­dzo­ne­go przez Samorząd Województwa Podkarpackiego. Wśród stypendystów znaleźli się uczniowie naszej szkoły: Kon­rad Ćwięka (4B), David Gąsiorek (4A), Wiktoria Klich (3B), Wiktor Majka (4B), Jan Wanatowicz (4B), Paweł Żu­czek (4B) i Martyna Ptak (1C). Gratulujemy!

obrazek
25 listopada 2022r. | Administrator

23 listopada uczniowie Kopernika obejrzeli prześmiewczą i przeciekawą komedię Williama Szekspira, będącą jednocześnie podróżą do mieszczańskiej Anglii przełomu XVI i XVII wieku. Akcja sztuki dzieje się wokół damsko-męskich intryg. Przedstawienie łączyło teatralne tradycje z nowoczesnością i ogromną dozą humoru.

obrazek
25 listopada 2022r. | Administrator

17 listopada klasa 3F wraz z wychowawczynią zor­ga­ni­zo­wa­ła Dzień Dobrej Żywności. W menu znalazły się do­mo­we wypieki, kanapki, herbata zimowa, pierogi a na­wet su­shi. Każdy łasuch, miłośnik słonych przekąsek, mię­so­żer­ca, wegetarianin i weganin mógł znaleźć coś dla siebie. Do­chód z kiermaszu uczniowie przeznaczą na pomoc dla Fi­lip­ka Biesia, który urodził się z niewykształconymi rącz­ka­mi i potrzebuje dużej sumy pieniędzy na leczenie. Dzię­ku­je­my wszystkim miłośnikom smacznego jedzenia oraz lu­dziom dobrego serca za pomoc i włączenie się do akcji!

obrazek
25 listopada 2022r. | Administrator

23 listopada w kościele MBNP w Mielcu odbył się kon­cert ku czci św. Cecylii – patronki muzyków, chórzystów i or­ga­nis­tów. Nasi chórzyści, pod dyrekcją pani Agnieszki Straż, wykonali wiązankę pieśni, w tym wyjątkową „Mod­lit­wę o pokój” w języku polskim i ukraińskim. W tym ut­wo­rze chó­rzys­tom towarzyszył kwintet smyczkowy złożony z ucz­niów „Kopernika”. W finale koncertu Chór Młodzieżowy II LO wystąpił wspólnie z organizatorem koncertu Chórem „Akord” pod dyrekcją prof. Grzegorza Oliwy. Dziękujemy chó­rzys­tom i muzykom za piękny występ i życzymy dal­szych sukcesów!

obrazek
25 listopada 2022r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że do II etapu 49. Olim­pia­dy Wiedzy Technicznej zakwalifikowali się: Prze­my­sław Bu­ka­ła (4B), Konrad Ćwięka (4B), David Gą­sio­rek (4A), Wik­tor Majka (4B), Jan Wanatowicz (4B) i Pa­weł Żuczek (4B). To rekordowa liczba uczniów w II eta­pie tej olimpiady w historii naszego LO. Gratulujemy!

obrazek
20 listopada 2022r. | Administrator

17 listopada uczniowie naszej szkoły wraz z opie­ku­na­mi, ks. Mateuszem Gurbiszem i p. Damianem To­mec­kim, wzięli udział w wydarzeniu ewangelizacyjnym, któ­re odbyło się w tarnowskiej hali „Jaskółka”. Hasłem spotkania były sło­wa: „Powstań i żyj”. Był czas na tańce i integrację, ale tak­że budowania ducha, dzielenia się wiarą, formacji i wspól­nej modlitwy. Pierwszą część spotkania poprowadzili świec­cy młodzi ludzie m.in.: Agata Rujner - znana z bloga „Pra­wie morały” i anglojęzyczny John ze Wspólnoty Ty­mo­te­u­sza z Gubina.

obrazek
Czytaj więcej... »
20 listopada 2022r. | Administrator

17 listopada w Zespole Szkół Technicznych w Mielcu od­by­ła się X Powiatowa Olimpiada Pierwszej Pomocy Przed­me­dycz­nej Szkół Ponadpodstawowych. Naszą szkołę re­pre­zen­to­wa­li uczniowie: Hanna Kapel, Izabela Kaczor (kl. 1C) oraz Szymon Markowski (kl. 3A). Z dumą informujemy, że nasza drużyna zajęła II miejsce. Gratulujemy sukcesu.

obrazek
13 listopada 2022r. | Administrator

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że dwoje na­u­czy­cie­li naszej szkoły zostało laureatami 13. edycji Dyk­tan­da Niepodległościowego. Są to pani Edyta Kar­na­sie­wicz i pan Alfred Ortyl. Wręczenie nagród dla laureatów miało miej­sce 11 listopada w SCK podczas Koncertu Nie­pod­leg­łoś­cio­we­go Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej. Wśród lau­re­a­tów znalazła się także pani Joanna Dul-Wolanin. Wy­róż­nio­no również najstarszą uczestniczkę i naj­młod­sze­go uczest­ni­ka ortograficznych zmagań – panią Elżbietę Kwiat­kow­ską i Macieja Niewęgłowskiego. Serdecznie gra­tu­lu­je­my i pękamy z dumy!

obrazek
13 listopada 2022r. | Administrator

10 listopada 2022 r. uczniowie wszystkich klas II Li­ce­um Ogólnokształcącego w Mielcu obejrzeli program pod has­łem: „Wolność kocham i rozumiem”, przygotowany z oka­zji Narodowego Święta Niepodległości. Część ofi­cjal­ną ape­lu mającego uczcić obchody 104. rocznicy od­zys­ka­nia przez Polskę niepodległości, rozpoczęło wpro­wa­dze­nie sztan­da­ru II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu i od­śpie­wa­nie hymnu narodowego. Kolejnym punktem uro­czys­toś­ci by­ło wysłuchanie programu słowno-muzycznego, podczas któ­re­go zaprezentowany został rys historyczny wydarzeń zwią­za­nych z trudną i pełną wyrzeczeń drogą narodu pol­ski­ego do niepodległości. Towarzysząca przedstawieniu po­e­zja, pieśni, piosenki oddały charakter wielkiej roli wol­noś­ci w przeszłości, teraźniejszości oraz przyszłości.

obrazek
Czytaj więcej... »
9 listopada 2022r. | Administrator

8 listopada w SCK, po dwóch latach przerwy spo­wo­do­wa­nej pandemią koronawirusa, odbyło się Dyk­tan­do Nie­pod­leg­łoś­cio­we zorganizowane po raz trzynasty przez na­szą szkołę. Wydarzeniu patronowali Marszałek Wo­je­wódz­twa Podkarpackiego, Starosta Powiatu Mie­lec­kie­go oraz Pre­zy­dent Miasta Mielca. Impreza upamiętniła 104. rocz­ni­cę od­zys­ka­nia przez Polskę niepodległości. Uczestnicy te­go­rocz­nej edycji ortograficznych zmagań licznie dopisali. Tekst dyktanda przygotowały polonistki - Jolanta Gał­kow­ska i Magdalena Zalotyńska. Po dyktandzie dzięki hoj­noś­ci na­szych darczyńców mogliśmy rozlosować wśród uczest­ni­ków liczne nagrody. Wyniki poznamy podczas Koncertu Nie­pod­leg­łoś­cio­we­go Mieleckiej Orkiestry Symfonicznej, któ­ry od­bę­dzie się 11 listopada w SCK. Dziękujemy wszyst­kim za udział w imprezie i próbę zmierzenia się z za­wi­łoś­cia­mi trudnej, polskiej ortografii.

obrazek
Czytaj więcej... »
6 listopada 2022r. | Administrator

Uczniowie klas 2A i 2D na długo zapamiętają dwu­dnio­wą wycieczkę do Warszawy, podczas której odbyli spa­cer szlakiem bohaterów „Lalki” Bolesława Prusa. Szlak lek­tu­ry prowadzi głównie ulicą Krakowskie Przedmieście, ale nie tylko. Podczas spaceru z przewodnikiem mogli zo­ba­czyć np. kościół, w którym Izabella Łęcka miała kwe­sto­wać na cele dobroczynne. Odnaleźli miejsce, gdzie miesz­kał i pra­co­wał stary subiekt Ignacy Rzecki, a także zo­ba­czy­li któ­rę­dy Stanisław Wokulski spacerował na Powiśle. Zwie­dza­jąc Warszawę śladami Izabeli Łęckiej, uczniowie prze­nieś­li się w czasie, w lata 70-te XIX-wiecznej War­sza­wy do pozytywizmu.

obrazek
Czytaj więcej... »
6 listopada 2022r. | Administrator

Pod patronatem Instytutu Francuskiego w Polsce zo­stał zorganizowany VIII Frankofoński Konkurs Fo­to­gra­ficz­ny „Bleu Blanc Rouge 2022”. Temat te­go­rocz­ne­go kon­kur­su brzmiał: „Voyage, voyage”. Za­da­niem uczest­ni­ków było zro­bie­nie artystycznych zdjęć, na których po­ja­wia­ją się cha­rak­te­rys­tycz­ne dla Francji kolory oraz przedstawiają historię ja­kiejś podróży. Wśród biorących udział w konkursie nie za­brak­ło uczniów naszej szkoły. A są to: Oliwia Machnik, Iza­be­la Kaczor i Jakub Harla (uczniowie kl. 1C). Gra­tu­lu­je­my Wam bardzo ciekawych pomysłów!

obrazek
te: 0.031s dbnc: 5 dbnq: 7