39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

W środę 21 kwietnia o godzinie 17.00 odbędzie się wywiadówka online (platforma MS Teams)
dla rodziców uczniów wszystkich klas.

Zgodnie z decyzją władz państwowych
od 19.10 II LO przechodzi na tryb zdalny.

wtorek, 20 kwietnia 2021r.
imieniny obchodzą m.in.: Szymon i Nawoj
17 kwietnia 2021r. | Administrator

14 kwietnia nasi licealiści uczestniczyli w wykładzie „Ma­te­ma­ty­ka w ubezpieczeniach”, który wygłosił profesor Uniwersytetu Rzeszowskiego Jacek Chudziak. Poznali cie­ka­wą historię ubezpieczeń, których początki były ściśle zwią­za­ne z rozwojem handlu morskiego, czyli jednym z naj­bar­dziej dochodowych, a jednocześnie ryzykownych zajęć. Dowiedzieli się także, że ubezpieczenia na życie pojawiły się w szesnastowiecznej Anglii, a pierwszym towarzystwem ubezpieczeniowym, które stosowało badania statystyczne do obliczania przeciętnego dalszego trwania życia dla osób w danym wieku, było The Equitable Society of London. Ob­li­cze­nia były oparte na danych pochodzących z tzw. Ta­be­li Wrocławskiej, opracowanej w 1693 roku przez an­giel­skie­go astronoma Edmunda Halleya. Przedmiotem roz­wa­żań wykładu były również czynniki wpływające na wy­so­kość składek w ubezpieczeniach na życie.

obrazek
16 kwietnia 2021r. | Administrator

15.04. klasa 1B oraz zainteresowani uczniowie z in­nych klas naszej szkoły uczestniczyli w wykładzie „Po co kra­sno­lud­kom teoria kodowania?”. Spotkanie odbyło się on­li­ne w ramach Matematycznych Czwartków Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dr hab. Marcin Dumnicki w przystępny spo­sób wyjaśnił uczestnikom jak obliczać praw­do­po­do­bień­stwo wygranej przy przyjętej strategii. Wyjaśnił jak spryt­nym narzędziem w teorii kodowania są kody ECC, którymi zajmowali się Hamming, Shannon i Golay. Okazało się też, że teoria kodowania wyjaśnia dlaczego Królewnie Śnieżce towarzyszyło siedmiu krasnoludków. Na koniec odbył się quiz, w którym wiedzą i szybkością wykazała się nasza uczennica Wiktoria.

obrazek
14 kwietnia 2021r. | Administrator

Nasza szkoła przystąpiła do programu „Hej, dziew­czy­ny!” fundacji Akcja Menstruacja. Celem akcji jest ogra­ni­cze­nie problemu opuszczania lekcji przez uczennice z po­wo­dów fizjologicznych (spowodowane m.in. brakiem dostępu do środków higienicznych), a także przełamywanie barier edu­ka­cyj­nych na temat okresu. W toaletach naszej szkoły pojawiły się pudełka z produktami menstruacyjnymi, z któ­rych każda dziewczyna będzie mogła skorzystać w razie po­trze­by, kiedy wrócimy do zajęć stacjonarnych.

obrazek
Czytaj więcej... »
7 kwietnia 2021r. | Administrator

Z radością informujemy, że na liście uczniów za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do finału XIV Ogólnopolskiej Olimpiady „O Dia­men­to­wy Indeks AGH” znalazło się aż sześcioro uczniów II LO w Mielcu. Są to: Alicja Pazdro (1C) - z chemii, Arkadiusz Kopacz (3B), Arkadiusz Paterak (3B), Paweł Żuczek (2B) - z fizyki, Kacper Borys (3B), Patryk Rzegocki (3B) - z ma­te­ma­ty­ki, Hubert Chlost (2BG) - z geografii. Serdecznie gra­tu­lu­je­my!

obrazek
7 kwietnia 2021r. | Administrator

Miło nam poinformować o sukcesie naszych uczniów w konkursie matematycznym „First Step to Fields Medal” o Pu­char Rektora Politechniki Łódzkiej. Dominik Kapinos (2Bg), Tomasz Martyński, (2Bg), Daniel Pazdro (2Bg), Jan Wa­na­to­wicz (2B), Wojciech Wójcik (2Bg) i Paweł Żuczek (2B) uzyskali tytuł laureata konkursu. Gratulacje dla na­szych młodych uzdolnionych matematyków i życzenia dal­szych sukcesów!

obrazek
31 marca 2021r. | Administrator

31 marca 2021 r. w naszej szkole odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. W tym roku głosowaliśmy on­li­ne na troje kandydatów. Głosowanie zakończyło się o go­dzi­nie 15.00. Wzięło w nim udział 363 uczniów. Naj­wię­cej głosów, aż 211, otrzymała Anna Bujak z klasy 2Cg i tym samym została przewodniczącą SU na rok szkolny 2021/2022. Martyna Gaj z kl. 2B uzyskała 95 głosów, zaś na Filipa Kalisza z kl. 1C oddało głos 57 uczniów. Szcze­gól­ne podziękowania kierujemy do pana Alfreda Ortyla, któ­ry czuwał nad sprawnym przebiegiem głosowania. Gra­tu­lu­je­my wszystkim kandydatom, życzymy owocnej pracy i wie­lu pomysłów! Wszystkim uczestniczącym w głosowaniu dzię­ku­je­my za zaangażowanie.

obrazek
31 marca 2021r. | Administrator

Znamy już wyniki zmagań z ortografią w ramach VIII Dyk­tanda Niepodległościowego „Po polsku o historii”, do któ­re­go przystąpiło czternaścioro uczniów II LO za­kwa­li­fi­ko­wa­nych do etapu wojewódzkiego. IV miejsce ex aequo uzy­ska­li Wiktoria Klich z kl. 1B oraz Tomasz Martyński z kl. 2Bg, zaś V miejsce ex aequo z uczennicą I LO w Sanoku otrzymała Jagoda Turek z kl. 1B. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
te: 0.022s dbnc: 5 dbnq: 7