39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2023

WYBIERZ KLASĘ

piątek, 9 czerwca 2023r.
imieniny obchodzą m.in.: Pelagia i Felicjan
8 czerwca 2023r. | Administrator

5 czerwca odbyła się Powiatowa Licealiada w piłce noż­nej, w której nasi uczniowie osiągnęli świetny wynik. Dru­ży­na chłop­ców wywalczyła I miejsce i wygrała turniej, dziew­czę­ta za­ję­ły III miejsce. Serdecznie gratulujemy!

 

 

obrazek
Czytaj więcej... »
8 czerwca 2023r. | Administrator

1 czerwca grupa uczniów naszej szkoły wraz z opie­ku­na­mi: p. Krzysztofem Lisem, p. Bożeną Kosińską, p. An­ną Drę­gą oraz p. Dariuszem Mazurem wzięła udział w spły­wie ka­ja­ko­wym rzeką Wisłoką. Trasa rozpoczynała się w oko­li­cach kład­ki na Wisłoce. Tam młodzież zwodowała ka­ja­ki, by po­ko­nać 22-kilometrowy odcinek spływu i dotrzeć do mo­stu w Ga­włu­szo­wi­cach, skąd busami uczniowie prze­wie­zie­ni zostali z powrotem do Mielca. Dodatkową atrak­cją był po­stój na kąpiel w rzece. Wszyscy świetnie się ba­wi­li, cze­mu sprzyjała wyśmienita pogoda.

obrazek
7 czerwca 2023r. | Administrator

Miło nam poinformować, że nasz absolwent, niedawno je­szcze uczeń klasy 4a - David Gąsiorek - otrzymał wy­róż­nie­nie w XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żoł­nie­rze Wy­klę­ci – Bohaterowie Niezłomni”. Jury doceniło pra­cę Da­vi­da zatytułowaną „Młody niezłomny”. Serdecznie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
6 czerwca 2023r. | Administrator

W dniach 2-3 czerwca odbył się finał centralny XXXVIII Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Ekologicznej na Ma­zo­wszu, w Ryni nad Zalewem Zegrzyńskim. Wiktoria Klich (3b) wywalczyła tytuł Finalisty, uzyskując najwyższy wy­nik spośród reprezentujących nasz region uczniów. War­to pod­kreś­lić, że Wiktoria jest uczennicą klasy ma­te­ma­tycz­no-fi­zycz­nej i w tym roku szkolnym, zdo­by­wa­jąc ty­tu­ły w róż­no­rod­nych konkursach: po­lo­nis­tycz­nym, fi­zycz­nych, sta­tys­tycz­nych, ma­te­ma­tycz­nych, udo­wod­ni­ła, że nie ma rze­czy nie­mo­żli­wych. Ser­decz­nie gratulujemy!

obrazek
5 czerwca 2023r. | Administrator

Z przyjemnością informujemy, że 25 maja 2023 r. zo­stał rozstrzygnięty wojewódzki konkurs na plakat z ha­słem an­ty­ty­to­nio­wym. Praca uczennicy naszego liceum, Ju­lii Dziar­ma­gi (kl. 3c), otrzymała wyróżnienie przyznane przez ko­mi­sję konkursową. Jest to tym większy sukces, po­nie­waż do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epi­de­mio­lo­gicz­nej wpły­nę­ło 153 prace ze szkół po­nad­pod­sta­wo­wych.

obrazek
Czytaj więcej... »
3 czerwca 2023r. | Administrator

1 czerwca sześćdziesięcioosobowa grupa uczniów na­szej szkoły wzięła udział w rajdzie rowerowym do Parku Hi­sto­rycz­ne­go w Bliź­nie. Wspaniała pogoda pozwoliła na po­dzi­wia­nie uro­ków okolicznych lasów na ponad 20-ki­lo­me­tro­wej tra­sie. Uczniowie zwiedzili muzeum w Bliźnie, po­zna­jąc historię miejsca, które odegrało bardzo ważną ro­lę pod­czas II wojny światowej. Nie zabrakło też ogniska, a w ra­mach in­te­gra­cji szkolnej rozegrano mecz piłki nożnej.

obrazek
3 czerwca 2023r. | Administrator

1 czerwca jest dniem, w którym co roku przy­po­mi­na­my sobie o tym, jak wspaniale jest być dziec­kiem. W Ko­per­ni­ku Dzień Dziecka upłynął pod zna­kiem za­ba­wy i róż­nych atrakcji. Część uczniów wzięła udział w rajdzie ro­we­ro­wym, inni wyruszyli na spływ ka­ja­ko­wy, a licealiści, którzy po­zo­sta­li w szkole, wzięli udział w pik­ni­ku i tańcach na bo­i­sku szkol­nym. Szkolne Koło Wolontariatu wraz z panią P. Cioch-Pietryką zorganizowało także kiermasz cha­ry­ta­tyw­ny, z którego dochód zostanie przeznaczony na po­moc ucz­niom szkoły w Ekwadorze.

obrazek
2 czerwca 2023r. | Administrator

1 czerwca uczniowie klasy 1d wraz z opiekunem, pa­nią M. Żukowską-Bąk, udali się do Szkoły Podstawowej nr 9 w Miel­cu, by zaprezentować przedstawienie teatralne pt. „O niedź­wiad­ku Maciusiu, jego wielkich łapkach i je­szcze więk­szym sercu”. Spotkanie odbyło się w ramach pro­mo­cji kam­pa­nii na rzecz zdrowia psychicznego dzieci i mło­dzie­ży „Książ­ka ma moc”. Przedstawienie w wy­ko­na­niu li­ce­a­lis­tów zo­sta­ło przyjęte z wielką radością i przy­czy­ni­ło się do uatrak­cyj­nie­nia obchodów Dnia Dziecka.

obrazek
2 czerwca 2023r. | Administrator

31 maja odbył się konkurs fizyczny „QuizFiz” or­ga­ni­zo­wa­ny przez Instytut Fizyki Jądrowej Polskiej Aka­de­mii Na­uk. Kilkadziesiąt drużyn z całej Polski walczyło o awans do finału, który odbędzie się we wrześniu w IFJ PAN w Kra­ko­wie. W zawodach finałowych zmierzy się 5 najlepszych ekip. Wśród nich znalazła się drużyna II LO w Mielcu w skła­dzie: Szy­mon Drozdowski (3b), Wiktoria Klich (3b), Ma­ksy­mi­lian Koleśniak (3b), Piotr Żmuda (3b).

obrazek
Czytaj więcej... »
2 czerwca 2023r. | Administrator

26 maja grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w „Que­ście rowerowym” w ramach odbywającego się w Miel­cu Festiwalu Nauki i Techniki organizowanego przez CKPiD. Wy­pra­wa rozpoczęła się od zwiedzania Zakładów Lot­ni­czych w Miel­cu, a następnie zgodnie z mapą ukrytych ha­seł ucz­nio­wie podróżowali mieleckim ścieżkami ro­we­ro­wy­mi, poznając lotniczą historię Mielca. Choć trzeba by­ło mie­rzyć si­ły na zamiary, wspomnienia o wycieczce po­zo­sta­ną na dłu­go w pamięci uczestników.

obrazek
1 czerwca 2023r. | Administrator

25 maja w Hotelu Iskierka odbyła się uroczysta gala, pod­czas której wręczone zostały statuetki Leonardo w czte­rech kategoriach: Mielecki Talent, Nauka, Społeczna Od­po­wie­dzial­ność Biznesu i Innowacyjne Przed­się­bior­stwo. W ka­te­go­rii Mielecki Talent statuetkę otrzy­mał Jan Wa­na­to­wicz, tegoroczny absolwent naszego li­ce­um, laureat i fi­na­lis­ta kilkunastu olimpiad przed­mio­to­wych.

obrazek
Czytaj więcej... »
21 maja 2023r. | Administrator

W ogólnopolskim konkursie astronomicznym „Astro­la­bium”, organizowanym przez Obserwatorium Astro­no­micz­ne Uni­wer­sy­te­tu Jagiellońskiego w Krakowie, wzię­ło udział po­nad 600 uczniów. Najlepsza dwunastka zo­sta­ła wy­róż­nio­na i na­gro­dzo­na. Wśród nich znalazł się Piotr Żmuda, uczeń kla­sy 3b. Bardzo dobre wyniki (powyżej 100 pkt) uzy­ska­li też: Maksymilian Koleśniak (3b), Ignacy Dal­czyń­ski (1b) i Karolina Helowicz (1d). Gratulujemy!

obrazek
20 maja 2023r. | Administrator

Nasza szkoła bierze udział w międzynarodowym pro­jek­cie edukacyjnym „Rozmawiasz - Pomagasz”, którego ko­or­dy­na­to­rem jest pani Paulina Cioch-Pietryka. 16 maja, w ra­mach tej bardzo interesującej inicjatywy, uczniowie kla­sy 2e uczestniczyli w niezwykłej lekcji języka hisz­pań­skie­go. Licealiści mieli możliwość rozmowy online z ko­le­żan­ka­mi i kolegami ze szkoły w Ekwadorze, którzy opo­wie­dzie­li o swoim kraju. W ramach drugiej części pro­jek­tu ucz­nio­wie klasy 2e będą prezentować Polskę.

obrazek
19 maja 2023r. | Administrator

W dniach 13-14 maja 2023 r. w Lisich Kątach odbyły się zawody modeli kosmicznych, które zaliczane są do kla­sy­fi­ka­cji Pucharu Polski. Zawody rozegrano w sześciu kon­ku­ren­cjach. Miło nam poinformować, że Alex Sadowy (1e) wy­wal­czył I miejsce w konkurencji S6A – modeli rakiet z taś­mą ha­mu­ją­cą. W wydarzeniu brali udział także ab­sol­wen­ci na­sze­go liceum. W konkurencji S8P – ra­kie­to­pla­ny zdal­nie ste­ro­wa­ne Eryk Halaburda zajął I miej­sce, Ma­te­usz Czer­kies - III miejsce, zdobywając jed­no­cześ­nie ty­tu­ły Mis­trzów Pol­ski. Serdecznie gratulujemy!

obrazek
18 maja 2023r. | Administrator

Z radością informujemy, że do finału XI Ogól­no­pol­skie­go Konkursu Logicznego organizowanego przez Ka­to­lic­ki Uniwersytet Lubelski zakwalifikowali się: We­ro­ni­ka Ba­naś (3B) i Karol Machnik (2B). Gratulujemy! Fi­na­ło­we zma­ga­nia z logiką matematyczną odbędą się 15 czerw­ca w Lu­bli­nie. Trzymamy kciuki!

obrazek
te: 0.030s dbnc: 5 dbnq: 7