39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

Historia szkoły

W historii szkoły można wyróżnić kilka etapów jej rozwoju.

Wybierz okres: 1953-1961 | 1961-1974 | 1974-1988 | 1988-1997 | 1997-2001

1953 - 1961

Lata te można nazwać okresem organizacyjnym.

Szybki rozwój Mielca po drugiej wojnie światowej, a zwłaszcza prężny wzrost miejscowej WSK spowodował napływ nowych ludzi, tak robotników jak i wysoko wykwalifikowanej kadry technicznej do byłych Zakładów Lotniczych. Ludzie ci znajdowali w nowym środowisku dobre warunki pracy, otrzymywali nowe mieszkania w szybko wzrastających blokach, zakładali tu rodziny i zadomawiali się na dobre, tworząc specyficzne środowisko i wiążąc z nim swoje plany życiowe. Nic więc dziwnego, że w kilka lat po wojnie pomyślano również i o rozbudowie szkolnictwa na Osiedlu. W latach 1949 do 1950 wzniesiono okazały, dwupiętrowy gmach przy ulicy Biernackiego, w którym znalazła pomieszczenie jedyna osiedlowa szkoła podstawowa, mieszcząca się dotychczas w budynku zastępczym przy ulicy Marii Curie-Skłodowskiej. Komitet Rodzicielski, któremu przewodniczył Stefan Stokłosa, przy czynnym poparciu kierownika szkoły podstawowej Feliksa Starosielca, podjął starania o utworzenie klasy ósmej, uwieńczone sukcesem. Kuratorium Okręgu Szkolnego w Rzeszowie wyraziło na nie zgodę i 1/09/1953 r. rozpoczęła naukę klasa ósma licząca 42 uczniów. Ta właśnie klasa stała się zalążkiem obecnego Liceum. Oficjalna nazwa szkoły mieszczącej się w budynku dzisiejszej Szkoły Podstawowej nr 5 przy ul. Biernackiego brzmiała: 11-letnia Szkoła Ogólnokształcąca Stopnia Podstawowego i Licealnego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jej pierwszym dyrektorem był Feliks Starosielec. Już w roku szkolnym 1954/55 utworzono dwa oddziały klas ósmych i w tych granicach utrzymywano ilość nowo przyjętych uczniów aż do roku 1960/61. Równocześnie przybywało dzieci w szkole podstawowej i w nowym budynku było coraz ciaśniej. Nauka odbywała się na dwie, a nawet na trzy zmiany, uczyło się tam bowiem przeciętnie 30 oddziałów stopnia podstawowego i w miarę przybywania klas od trzech do ośmiu oddziałów licealnych. Było to w sumie przeciętnie około 1400 dzieci i młodzieży. Decyzja Kuratorium o rozdzieleniu organizacyjnym obu szkół weszła w życie dopiero 1 września 1961 roku. Jest to data powstania samodzielnego Liceum na Osiedlu. W pierwszym dziesięcioleciu szkołę opuściło 205 absolwentów. Z języków obcych uczono jedynie języka rosyjskiego i języka łacińskiego we wszystkich klasach. Dopiero w 1961r. utworzono dwie klasy z językiem angielskim. Przejściowo w latach 1957-1960 prowadzono w szkole naukę religii. Już od pierwszych lat istnienia szkoły organizowano zajęcia pozalekcyjne. Z kółek przedmiotowych istniały kółka: chemiczne, matematyczne, fizyczne i biologiczne, z innych: artystyczne, strzeleckie i chór szkolny. Rodził się wtedy ruch olimpiad przedmiotowych, z których najdłuższą tradycję w szkole posiada Olimpiada Chemiczna. Już w pierwszym dziesięcioleciu 9 uczniów prof. Edwarda Spilarewicza zakwalifikowało się na jej szczebel centralny.

W gronie pedagogicznym zachodziły dość liczne zmiany powodowane rozbudową szkoły i stopniowym przyjmowaniem nowych nauczycieli z wyższym wykształceniem. I tak, jeżeli w pierwszych latach w Liceum uczyli w większości nauczyciele szkoły podstawowej, to już w momencie rozdziału organizacyjnego szkół w 1961 roku można mówić o odrębnym, 14-osobowym gronie nauczycieli Liceum.

Mimo trudnych warunków wielu członków grona angażowało się w prace społeczne i prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami. Był też czas na dokształcanie i wymianę doświadczeń. Tak więc mimo licznych trudności szkoła zamyka swoje pierwsze dziesięciolecie działalności - nazwane już we wstępie "okresem organizacyjnym" - pewnymi sukcesami i jeszcze ważniejszymi doświadczeniami na przyszłość. Okazało się, że placówka jest potrzebna środowisku i trzeba będzie ją nadal rozwijać. Nie rozwiązane jednak pozostawały trudności lokalowe.

Grono pedagogiczne wyrabia sobie własny styl pracy dydaktyczno-wychowawczej i nabiera pewnych doświadczeń, które będą owocować w następnych latach. Uczniowie w dużej części rekrutują się jeszcze z okolicznych wiosek, ale już zaczyna przeważać młodzież miejscowa, coraz więcej rodziców z Osiedla decyduje się posyłać swoje dzieci do Liceum Ogólnokształcącego Nr 27, bo taką nazwę przyjmuje ono po organizacyjnym rozdzieleniu ze szkołą podstawową.

Kolejny okres... (1961-1974)

te: 0.009s dbnc: 5 dbnq: 5