39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

wtorek, 21 maja 2024r.
imieniny obchodzą m.in.: Wiktor i Pudens
16 maja 2024r. | Administrator

W tegorocznym Międzynarodowym Konkursie „Kangur Ma­te­ma­tycz­ny” nagrodzono dziewięcioro uczniów naszej szko­ły. Wy­nik „bardzo dobry” uzyskała Gabriela Pyrsak (1c), Emi­lia Szot (1b) i Daniel Kopacz (3a). Maksymilian Skop (1a), Se­ba­stian Ochalik (1b), Ignacy Dalczyński (2b), Ry­szard Czer­wiń­ski (2b), Anna Martyńska (3d) i Ma­ksy­mi­lian Ko­leś­niak (4b) zdobyli „wyróżnienie”. Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
13 maja 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że w rozegranych w dniach 11-12 maja 2024r. w Lisich Kątach Ogólnopolskich Za­wo­dach Modeli Kosmicznych Alex Sadowy (2e) zajął III miej­sce w ka­te­go­rii S7 (modele rakiet). W zawodach uczest­ni­czy­li rów­nież absolwenci „Kopernika”, którzy także od­nieś­li suk­ce­sy. Mateusz Czerkies i Eryk Halaburda w konkurencji S8P modele rakietoplanów zdalnie sterowanych zdobyli od­po­wied­nio II i III miejsce. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
13 maja 2024r. | Administrator

10 maja 2024 r. uczniowie klas 2f i 2b w ramach ob­cho­dów Dnia Ziemi odwiedzili mieleckie Nadleśnictwo. Pa­ni leś­nik, Magdalena Różycka, oprowadziła młodzież m. in. Ścież­ką Bo­bra, przybliżając okoliczną faunę i florę. Li­cea­liś­ci mo­gli dowiedzieć się wielu ciekawostek na temat leś­ne­go śro­do­wis­ka. Dodatkową atrakcja wyprawy było ognisko i pie­cze­nie kieł­ba­sek. Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Mielec za przygotowanie tej wyjątkowej lekcji.

obrazek
13 maja 2024r. | Administrator

Po słonecznej majówce absolwenci „Kopernika” przy­stą­pi­li do maturalnej sesji egzaminacyjnej. Rozpoczęli 7 ma­ja 2024 r. tradycyjnie maturą pisemną z języka pol­skie­go na po­zio­mie podstawowym, następnie zmierzyli się z ma­te­ma­ty­ką i językiem obcym nowożytnym. W kolejnych dniach bę­dą pi­sać egzaminy z wybranych przedmiotów na po­zio­mie roz­sze­rzo­nym. Przystąpią także do egzaminów ust­nych z ję­zy­ka polskiego i języka nowożytnego. Wszyst­kim ma­tu­rzys­tom życzymy opanowania stresu, jas­ne­go i ot­war­te­go umy­słu i wiary w siebie. Trzymamy za Was kciu­ki.

obrazek
10 maja 2024r. | Administrator

Daniel Kopacz, uczeń klasy 3a, został laureatem 2. miej­sca w XXIII Podkarpackim Konkursie Ma­te­ma­tycz­nym im. Franciszka Leji. Gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów. Uroczyste rozdanie dyplomów i nagród od­bę­dzie się 11 czerwca, podczas konferencji "Twarze Ma­te­ma­ty­ki" w Rze­szo­wie.

obrazek
10 maja 2024r. | Administrator

8 maja 2024 r. przedstawiciele społeczności szkolnej „Ko­per­ni­ka” wzięli udział w uroczystości upamiętniającej 79. rocznicę zakończenia II wojny światowej. Obchody od­by­ły się przy Szkole Podstawowej nr 3 w Mielcu przed ta­bli­cą po­świę­co­ną bohaterom poległym w działaniach wo­jen­nych. Kwia­ty i znicze złożyły delegacje władz po­wia­tu, mias­ta oraz dyrekcje gospodarzy tej uroczystości: SP3 i II LO.

obrazek
7 maja 2024r. | Administrator

3 maja 2024 r. – jak co roku – odbyły się miejskie ob­cho­dy Święta Konstytucji 3 Maja. Udział w nich wziął po­czet sztan­da­ro­wy II LO w składzie: Amelia Jabrzyk (2c), Iza­be­la Ka­czor (2c) oraz Szymon Kaszluga (3e). Uro­czys­tość roz­po­czę­ła msza św. odprawiona w koś­cie­le pw. św. Ma­te­u­sza. Kolejnym punktem obchodów był po­chód pro­wa­dzo­ny przez Mielecką Orkiestrę Dętą, który przeszedł uli­cą Mic­kie­wi­cza pod Pomnik Wolności. W imieniu II LO wią­zan­kę kwia­tów pod monumentem złożyli pan dyrektor Zbig­niew Rzeź­nik wraz z przewodniczącą szkoły - Mają Zgórską.

obrazek
7 maja 2024r. | Administrator

Czworo uczniów naszej szkoły zakwalifikowało się do fi­na­łu XII Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Katolicki Uniwersytet Lubelski. Są to: Ig­na­cy Dal­czyń­ski (2b), Ka­rol Mach­nik (3b), Sebastian Ocha­lik (1b) i Ka­mi­la Szę­szoł (3b). Gratulujemy! Finał 13 czerw­ca w Lub­li­nie. Trzymamy kciuki.

obrazek
27 kwietnia 2024r. | Administrator

26 kwietnia 2024 r. odbyło się uroczyste pożegnanie ko­lej­ne­go rocznika absolwentów „Kopernika”. Podczas uro­czys­tej ga­li na­gro­dy książkowe otrzymali olimpijczycy i lau­re­aci kon­kur­sów przed­mio­to­wych, uczniowie z naj­wyż­szą śred­nią ocen, ze 100% frekwencją w ciągu 4 lat na­uki oraz wy­róż­nia­ją­cy się w pracy na rzecz szkoły i śro­do­wis­ka. W imie­niu klas czwar­tych głos zabrali: Oliwia Lis i Fi­lip Cze­chu­ra, którzy podziękowali dyrekcji i nauczycielom za trud wło­żo­ny w ich wychowanie i kształcenie. Z kolei w imieniu młod­szych ko­le­ża­nek i kolegów absolwentów pożegnała Oli­wia Dia­be­lec. Ga­lę prowadziła Maja Zgórska. O oprawę ar­tys­tycz­ną uro­czys­toś­ci zad­ba­ła klasa 3c pod opieką pani An­ny Pie­kar­skiej. Galeria...

obrazek
Czytaj więcej... »
26 kwietnia 2024r. | Administrator

Miło nam poinformować, że Aleksandra Lewandowska (3e) została finalistką Ogólnopolskiej Olimpiady Przed­mio­to­wej „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego” im. mjr. Mar­ka Ga­jew­skie­go. Celem Olimpiady jest kształ­to­wa­nie po­sta­wy patriotycznej i świadomości o miej­scu i ro­li Sił Zbroj­nych RP w życiu narodu i państwa pol­skie­go po­przez upo­wszech­nia­nie wiedzy o tysiącletniej hi­sto­rii orę­ża pol­skie­go. Olimpiada służy odkrywaniu i rozwijaniu uzdolnień uczniów, po­bu­dza twórcze myślenie, uczy stosowania zdobytej wie­dzy w prak­ty­ce, przygotowuje uczniów do studiów wyż­szych, a tak­że do go­to­woś­ci spełnienia obywatelskich obo­wiąz­ków wo­bec pań­stwa, w tym obowiązku obrony Oj­czyz­ny. Ola bę­dzie zwol­nio­na z egzaminu maturalnego z hi­sto­rii. Ser­decz­nie gra­tu­lu­je­my i życzymy dalszych suk­ce­sów!

obrazek
26 kwietnia 2024r. | Administrator

19 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 2e mieli okazję za­pre­zen­to­wać swoje umiejętności aktorskie przed pu­blicz­noś­cią w Przed­szko­lu Miejskim nr 9. Aktorzy przed­sta­wi­li hi­sto­rię Czer­wo­ne­go Kapturka, która spotkała się z du­żym za­in­te­re­so­wa­niem ma­łych wi­dzów. Galeria...

obrazek
24 kwietnia 2024r. | Administrator

23 kwietnia 2024 r. odbył się w naszej szkole Dzień Otwar­ty, podczas którego młodzież szkół podstawowych mo­gła za­poz­nać się z ofertą edukacyjną II LO. Specjalnie dla ucz­niów klas 8 oraz ich rodziców nauczyciele i ucz­nio­wie „Ko­per­ni­ka” przygotowali różnorodne atrakcje. Zo­ba­czyć moż­na by­ło między innymi pokazy biologiczne, che­micz­ne, fi­zycz­ne, ma­te­ma­tycz­ne, geograficzne, ję­zy­ko­we, kon­cert so­lis­tów oraz chóru czy też występ szkol­ne­go ko­ła tea­tral­ne­go. Zaprezentowali się także: Radio Szkolne, Szkol­ne Ko­ło Wo­lon­ta­ria­tu, zespół prowadzący szkolnego Tik Toka, Samorząd Ucz­niow­ski oraz gazetka szkolna „Sos Kopernik”. Ósmo­kla­siś­ci mogli pozyskać informacje na temat in­te­re­su­ją­cych ich pro­fi­li i zajęć dodatkowych, odwiedzając sto­is­ka przy­go­to­wa­ne przez licealistów z klas pierwszych, a tak­że po­czuć kli­mat sal lekcyjnych, biblioteki, sali gim­nas­tycz­nej i stre­fy kom­for­tu, po których oprowadzali ich obec­ni ucz­nio­wie „Ko­per­ni­ka”. To był wyjątkowy dzień! Za­pra­sza­my do nas! Ga­le­ria...

obrazek
23 kwietnia 2024r. | Administrator

Wiktor Skowron został Finalistą 53. Ogólnopolskiej Olim­pia­dy Biologicznej. Ten niecodzienny sukces osiągnął po 3 dniach fi­na­ło­wych zmagań w Warszawie i co warto do­dać - ja­ko dru­go­kla­sis­ta. Za nim nie tylko tygodnie in­ten­syw­nych przy­go­to­wań, ale i duży wysiłek na etapie cen­tral­nym, po­nie­waż podczas zmagań na Uniwersytecie War­szaw­skim mu­siał na­pi­sać test, obronić przed komisją swo­ją pra­cę ba­daw­czą oraz zmierzyć się z czterema pra­cow­nia­mi: bio­in­for­ma­tycz­ną, biochemiczną, zoologiczną i bo­ta­nicz­ną. Praktyczna część zawodów sprawdzała bo­wiem umie­jęt­noś­ci z następujących dyscyplin na­uko­wych: zoo­lo­gia, botanika, mykologia, mikrobiologia z wi­ru­so­lo­gią, bio­lo­gia molekularna, biochemia, biofizyka, ewo­lu­cjo­nizm, fi­lo­ge­ne­ty­ka, bioinformatyka oraz me­to­do­lo­gia ba­dań na­uko­wych ze statystyką. Serdecznie gra­tu­lu­je­my.

obrazek
te: 0.034s dbnc: 5 dbnq: 7