39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

Spotkania z rodzicami - 17.04.2024 r. (środa)

Rodziców uczniów klas II i III zapraszamy na godz. 16.00.

Rodziców uczniów klas I i IV zapraszamy na godz. 17.30.

ROZKŁAD SAL

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

poniedziałek, 15 kwietnia 2024r.
imieniny obchodzą m.in.: Potencjanna i Abel
14 kwietnia 2024r. | Administrator

12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Giełdy Papierów War­toś­cio­wych w Warszawie odbyła się część finałowa za­wo­dów III stop­nia (centralnych) XXXVII Olimpiady Wie­dzy Eko­no­micz­nej. Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich, uczen­ni­ca kla­sy 4B, zajęła 7 miejsce, uzyskując tytuł Lau­re­at­ki Olim­pia­dy. War­to dodać, że w bieżącej edycji olim­pia­dy wzię­ło udział nie­mal 7 tysięcy uczniów z 600 szkół. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
11 kwietnia 2024r. | Administrator

10 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 1e wzięli udział w Dniu Dziennikarza organizowanym na Wydziale Po­lo­nis­ty­ki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wy­da­rze­niu to­wa­rzy­szy­ły ciekawe prelekcje na temat form dzien­ni­kar­stwa, spe­cy­fi­ki zawodu oraz spotkania z pra­cow­ni­ka­mi te­le­wi­zji i radia w Rzeszowie.

obrazek
10 kwietnia 2024r. | Administrator

W dniach 4, 5 oraz 8 kwietnia klasy czwarte miały oka­zję uczestniczyć w warsztatach dotyczących radzenia so­bie ze stresem. Warsztaty te zostały zorganizowane przez na­sze­go psychologa szkolnego oraz pedagoga spec­jal­ne­go.

Celem zajęć było dostarczenie naszym uczniom na­rzę­dzi i strategii, które pomogą im skutecznie radzić so­bie ze stre­sem w życiu codziennym oraz w szkole. Dzięki in­ter­ak­tyw­nym se­sjom i praktycznym ćwiczeniom, nasi ucz­nio­wie mieli okazję zgłębić temat konstruktywnego ra­dze­nia so­bie ze stresem oraz rozwijać umiejętności sa­mo­re­gu­la­cji emo­cji.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

Na lekcji biologii w kl. 2d podczas realizacji tematu o mię­cza­kach, licealiści mieli zaszczyt gościć wyjątkową po­stać, największego lądowego ślimaka afrykańskiego - Acha­ti­na, który przez Julkę Flisek (jego właścicielkę) jest pie­szczot­li­wie na­zy­wa­ny „Żanetką”. Podczas fantastycznej pre­zen­ta­cji ucz­nio­wie dowiedzieli się o budowie, czyn­noś­ciach ży­cio­wych ślimaków i ich upodobaniach kulinarnych, np. truskawkach z posypką ze zmielonych skorupek jaj. Jak na prawdziwą celebrytkę przystało, Żanetka dzielnie po­zo­wa­ła prę­żąc swoje czułki, prezentując niezwykle umięś­nio­ną no­gę i piękną bursztynową muszlę.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

8 kwietnia na kółku biologicznym gościliśmy po raz ko­lej­ny pana Tomasza Mrozowskiego, z którym przy­go­to­wy­wa­liś­my się do praktycznej części zawodów Olim­pia­dy Bio­lo­gicz­nej, ćwicząc umiejętność wykonywania sek­cji w ra­mach pracowni zoologicznej. Tym razem obiek­tem za­jęć był ka­ra­czan madagaskarski i wij drewniak. Do­dat­ko­wo ćwi­czy­liś­my wy­ko­ny­wa­nie preparatów mi­kro­sko­po­wych z na­rzą­dów wewnętrznych takich jak: tchaw­ki, cew­ki Mal­phi­die­go (mistrzyniami w nich okazały się Wik­to­ria i Mar­ty­na). Z kolei nasz uczestnik etapu centralnego, Wiktor Sko­wron, uczest­ni­czył w warsztatach organizowanych przez UJ oraz UKEN w Krakowie, podczas których wy­ko­ny­wał sek­cję lina, świerszcza oraz pracował z pre­pa­ra­ta­mi z bo­ta­ni­ki, badając zagadnienia barwienia i prze­kro­jów przez ło­dy­gi roślin.

obrazek
10 kwietnia 2024r. | Administrator

Powietrze, ogień woda i ziemia – cztery żywioły. Nie­zbęd­ne, życiodajne, czasem destrukcyjne. Czym są? Ja­kie stwa­rza­ją szanse i zagrożenia? Jak oddziałują na las? Z ta­ki­mi py­ta­nia­mi zmierzyli się uczestnicy konkursu „Leś­ne Ży­wio­ły” organizowanego przez Regionalną Dy­rek­cję La­sów Pań­stwo­wych w Krośnie, w ramach obchodów 100-lecia La­sów Pań­stwo­wych. Miło nam poinformować, że Gabriela Pyr­sak (1c) i Piotr Pszeniczny (1c) zakwalifikowali się do eta­pu wo­je­wódz­kie­go konkursu.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

9 kwietnia odbyły się zawody w przełajach dru­ży­no­wych zespołów, które wywalczyły sobie awans pod­czas za­wo­dów we wrześniu. Drużyna dziewcząt w skła­dzie: Mar­ty­na Ptak, Wiktoria Piechota, Aleksandra Szu­ban, Ju­lia Kra­wiec, Emilia Trzpis i Lena Maniak zajęła III miej­sce. Do­dat­ko­wo awans do finału wywalczyła in­dy­wi­du­al­nie Mar­ty­na Ptak (2c), która dobiegła druga na metę. Drużyna chłop­ców w skła­dzie: Igor Szydłowski, Maksymilian Szady, Kac­per Hull, Rafał Kilian, Oliwier Gembal, Szymon Muras i Ma­ciej Sta­nisz zajęła I miejsce, awansując do finału wo­je­wódz­twa, któ­ry odbędzie się za tydzień w Kolbuszowej. W klasyfikacji in­dy­wi­du­al­nej I miejsce wywalczył Igor Szydłowski, II miej­sce - Ma­ksy­mi­lian Sza­dy. Serdecznie gratulujemy i trzy­ma­my kciu­ki za dalsze sukcesy.

obrazek
9 kwietnia 2024r. | Administrator

6 kwietnia 2024 r. uczniowie klas 3c, 3f wraz z opie­ku­nem, panem Zbigniewem Konopką, uczestniczyli w pod­no­szą­cej świa­do­mość ekologiczną ogólnopolskiej akcji or­ga­ni­zo­wa­nej przez firmę Kronospan. W ramach tego wy­da­rze­nia li­cea­liś­ci po­ma­ga­li w sadzeniu drzew. Po skoń­czo­nej akcji wzię­li udział w pikniku z licznymi atrak­cja­mi i po­czę­stun­kiem.

obrazek
8 kwietnia 2024r. | Administrator

4 kwietnia 2024 roku podczas Targów Edukacyjnych, któ­re odbywały się po raz pierwszy w budynku nowej hali spor­to­wo-wi­do­wis­ko­wej Miejskiego Ośrodka Sportu i Re­kre­a­cji w Miel­cu, wręczono nagrody laureatom konkursu „Myśl eko­no­micz­nie – żyj ekologicznie”. Miło nam po­in­for­mo­wać, że w tym gronie znaleźli się uczniowie naszej szko­ły. Są to: Maciej Kobyra (1c), który zajął I miejsce, Na­ta­lia Pyt­ko (1c) oraz Mikołaj Kobyra (1d) zdobywcy ex aequo II miejsca. Serdecznie gratulujemy.

obrazek
7 kwietnia 2024r. | Administrator

6 kwietnia 2024 r. na Wydziale Matematyki i In­for­ma­ty­ki Uniwersytetu Wrocławskiego odbył się finał cen­tral­ny XXII Olimpiady Lingwistyki Matematycznej. Re­pre­zen­tant­ka mie­lec­kie­go „Kopernika” - Wiktoria Klich (4b) uzy­ska­ła ty­tuł Fi­na­list­ki olimpiady, zdobywając największą liczbę punktów w gru­pie uczniów z tytułem Finalisty. Gratulujemy!

obrazek
7 kwietnia 2024r. | Administrator

6 kwietnia 2024 r. odbył się finał XXVI edycji Ogól­no­pol­skiej Olimpiady Wiedzy o Prawie, w którym wzię­ło udział 35 ucz­niów szkół licealnych z naszego kraju wy­ło­nio­nych spo­śród 17 okręgów (Opole, Poznań, Kielce, Cho­rzów, War­sza­wa, Ciechanów, Białystok, Szczecin, Lu­blin, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Toruń, Wrocław, Olsztyn, Kra­ków, Skier­nie­wi­ce, Przemyśl). Z dumą informujemy, że Ame­lia Ma­ło­dziń­ska, uczennica klasy 4e, uzyskała tytuł Lau­re­at­ki olim­pia­dy, zajmując VIII miejsce w Polsce. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
6 kwietnia 2024r. | Administrator

V Międzyszkolny Konkurs Literacki pod hasłem "Siła przy­jaź­ni" zorganizowany przez Zespół Szkół im. prof. Ja­nu­sza Grosz­kow­skie­go, został rozstrzygnięty. Antoni Ple­ban z kla­sy 2e zajął II miejsce w kategorii „Wiersz”. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
5 kwietnia 2024r. | Administrator

4 kwietnia 2024 r. w hali sportowej MOSiR odbyły się XIX Targi Edukacyjne, podczas których szkoły po­nad­pod­sta­wo­we i instytucje związane z edukacją za­pre­zen­to­wa­ły swo­ją ofertę na rok szkolny 2024/2025. W cza­sie wy­stę­pów ar­tys­tycz­nych bardzo dobrze za­pre­zen­to­wa­li się ucz­nio­wie „Ko­per­ni­ka”. Serdecznie dziękujemy uczniom i na­u­czy­cie­lom, którzy niestrudzenie odpowiadali na pytania ósmo­kla­sis­tów. Dzię­ku­je­my wszystkim, którzy upiekli prze­pysz­ne pier­nicz­ki! Galeria...

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.032s dbnc: 5 dbnq: 7