39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

czwartek, 18 kwietnia 2024r.
imieniny obchodzą m.in.: Gosława i Barbara
18 kwietnia 2024r. | Administrator

Z radością informujemy, że Agata Komaniecka (4b) uzy­ska­ła Tytuł Finalistki Olimpiady Języka Francuskiego. Aga­ta mu­sia­ła się wykazać nie tylko bardzo dobrą zna­jo­moś­cią ję­zy­ka francuskiego, ale również szeroką wie­dzą z za­kre­su lek­tur francuskojęzycznych pisarzy oraz umie­jęt­noś­cią kre­atyw­ne­go formułowania wypowiedzi ustnych i pi­sem­nych na określone tematy. Tytuł Finalistki zwalnia na­szą ko­le­żan­kę z egzaminu maturalnego z ję­zy­ka fran­cus­kie­go. Serdecznie gratulujemy i życzymy jeszcze wie­lu suk­ce­sów. Bonne chance.

obrazek
18 kwietnia 2024r. | Administrator

Wiktoria Klich (4b) zajęła 1. miejsce w kategorii ma­tu­rzys­tów w ogólnopolskim konkursie naukowym „Dom Ko­per­ni­ka”, zor­ga­ni­zo­wa­nym w ramach kongresu Futurist of The Year 2024, w którym wzięła udział w dniach 9-11 kwiet­nia w War­sza­wie. Organizatorem wydarzenia była Szko­ła Głów­na Mi­ko­ła­ja Kopernika, a jego ideą było stwo­rze­nie mię­dzy­na­ro­do­we­go i interdyscyplinarnego miejsca do de­ba­ty o przy­szłoś­ci technologii, ekonomii, bankowości i edu­ka­cji. Pre­le­gen­ta­mi kongresu byli wybitni naukowcy, fu­tu­ro­lo­dzy i eks­per­ci z czołowych ośrodków naukowych i ba­daw­czych na świe­cie. Wiktorii gratulujemy kolejnego suk­ce­su.

obrazek
18 kwietnia 2024r. | Administrator

Znakomicie spisali się uczniowie II LO w Mielcu w Ogól­no­pol­skiej Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. W ro­ze­gra­nym w Krakowie finale: z geografii: Piotr Witek (3b) uzy­skał ty­tuł Laureata I stopnia, a Michał Hajduk (3a) Lau­re­ata III stop­nia; z chemii: Alicja Pazdro (4c) została Lau­re­at­ką I stopnia; z fizyki: Ryszard Czerwiński (2b), Szy­mon Droz­dow­ski (4b), Maksymilian Koleśniak (4b) i Piotr Żmu­da (4b) uzyskali tytuły Finalisty Olimpiady. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
18 kwietnia 2024r. | Administrator

Sporym sukcesem naszego liceum zakończyły się zma­ga­nia w tegorocznej olimpiadzie polonistycznej. Zofia Grze­lak i Alek­san­dra Lewandowska z 3E oraz Zuzanna Su­lik z 2e uzy­ska­ły tytuł finalisty OLiJP. Tym samym uczen­ni­ce są zwol­nio­ne z ma­tu­ry z języka polskiego na po­zio­mie pod­sta­wo­wym i roz­sze­rzo­nym oraz z części ustnej. Mają też preferencje w przyjęciu na studia na wiele prestiżowych uczel­ni w kraju. Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych suk­ce­sów na kolejnych etapach edukacji!

obrazek
16 kwietnia 2024r. | Administrator

W dniach 12-16 kwietnia 2024 r. na Wydziale Fizyki Uni­wer­sy­te­tu Warszawskiego odbył się finał centralny 73. Olim­pia­dy Fi­zycz­nej. Wśród uczestników byli re­pre­zen­tan­ci na­sze­go „Ko­per­ni­ka” - Maksymilian Ko­leś­niak (4b) i Piotr Żmu­da (4b), któ­rzy uzy­ska­li tytuły Fi­na­lis­tów Olim­pia­dy. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
16 kwietnia 2024r. | Administrator

16 kwietnia 2024 r. nasz team w składzie: Antoni Paz­dro, Filip Ochalik, Szymon Muras, Gabriel Zawierucha, Ja­kub Pi­kor, Maciej Stanisz i Paweł Siedlecki (rez.) wy­wal­czył I miej­sce w Mistrzostwach Województwa w Pły­wa­niu. Czas szta­fe­ty 6x50m to 2:40;13. W konkurencjach in­dy­wi­du­al­nych II miej­sce zdobył Maciej Stanisz (styl mo­tyl­ko­wy). Ser­decz­nie gratulujemy pływakom wspaniałej for­my i ży­czy­my dalszych sukcesów.

obrazek
15 kwietnia 2024r. | Administrator

Od prawie 30 lat na przełomie marca i kwietnia od­by­wa się wymiana młodzieży mieleckiego „Kopernika” z ucz­nia­mi nie­miec­kiej szkoły partnerskiej Christian-Ernst-Gym­na­sium (CEG) z Erlangen. W tym roku uczniowie II LO wy­ru­szy­li w podróż do Niemiec 5 kwietnia 2024 r. Celem wy­ja­zdu by­ła in­te­gra­cja uczniów naszego liceum z uczniami CEG w Er­lan­gen oraz budzenie motywacji do nauki ję­zy­ków ob­cych. Przez dziesięć dni opiekunami uczniów byli na­uczy­cie­le „Ko­per­ni­ka”: organizatorka i koordynatorka wy­mia­ny w II LO, ger­ma­nist­ka p. Dorota Dzija i anglista p. Bar­tosz Skwi­rut. Grupa 17 uczniów zwiedziła nie tylko Er­lan­gen, ale też No­rym­ber­gę i piękne średniowieczne mia­stecz­ko Ro­then­burg ob der Tauber, gdzie licealiści uczest­ni­czy­li m.in. w średniowiecznej uczcie. Galeria...

obrazek
Czytaj więcej... »
14 kwietnia 2024r. | Administrator

12 kwietnia 2024 r. w siedzibie Giełdy Papierów War­toś­cio­wych w Warszawie odbyła się część finałowa za­wo­dów III stop­nia (centralnych) XXXVII Olimpiady Wie­dzy Eko­no­micz­nej. Z dumą informujemy, że Wiktoria Klich, uczen­ni­ca kla­sy 4B, zajęła 7 miejsce, uzyskując tytuł Lau­re­at­ki Olim­pia­dy. War­to dodać, że w bieżącej edycji olim­pia­dy wzię­ło udział nie­mal 7 tysięcy uczniów z 600 szkół. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
11 kwietnia 2024r. | Administrator

10 kwietnia 2024 r. uczniowie klasy 1e wzięli udział w Dniu Dziennikarza organizowanym na Wydziale Po­lo­nis­ty­ki i Dziennikarstwa Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wy­da­rze­niu to­wa­rzy­szy­ły ciekawe prelekcje na temat form dzien­ni­kar­stwa, spe­cy­fi­ki zawodu oraz spotkania z pra­cow­ni­ka­mi te­le­wi­zji i radia w Rzeszowie.

obrazek
10 kwietnia 2024r. | Administrator

W dniach 4, 5 oraz 8 kwietnia klasy czwarte miały oka­zję uczestniczyć w warsztatach dotyczących radzenia so­bie ze stresem. Warsztaty te zostały zorganizowane przez na­sze­go psychologa szkolnego oraz pedagoga spec­jal­ne­go.

Celem zajęć było dostarczenie naszym uczniom na­rzę­dzi i strategii, które pomogą im skutecznie radzić so­bie ze stre­sem w życiu codziennym oraz w szkole. Dzięki in­ter­ak­tyw­nym se­sjom i praktycznym ćwiczeniom, nasi ucz­nio­wie mieli okazję zgłębić temat konstruktywnego ra­dze­nia so­bie ze stresem oraz rozwijać umiejętności sa­mo­re­gu­la­cji emo­cji.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

Na lekcji biologii w kl. 2d podczas realizacji tematu o mię­cza­kach, licealiści mieli zaszczyt gościć wyjątkową po­stać, największego lądowego ślimaka afrykańskiego - Acha­ti­na, który przez Julkę Flisek (jego właścicielkę) jest pie­szczot­li­wie na­zy­wa­ny „Żanetką”. Podczas fantastycznej pre­zen­ta­cji ucz­nio­wie dowiedzieli się o budowie, czyn­noś­ciach ży­cio­wych ślimaków i ich upodobaniach kulinarnych, np. truskawkach z posypką ze zmielonych skorupek jaj. Jak na prawdziwą celebrytkę przystało, Żanetka dzielnie po­zo­wa­ła prę­żąc swoje czułki, prezentując niezwykle umięś­nio­ną no­gę i piękną bursztynową muszlę.

obrazek
Czytaj więcej... »
10 kwietnia 2024r. | Administrator

8 kwietnia na kółku biologicznym gościliśmy po raz ko­lej­ny pana Tomasza Mrozowskiego, z którym przy­go­to­wy­wa­liś­my się do praktycznej części zawodów Olim­pia­dy Bio­lo­gicz­nej, ćwicząc umiejętność wykonywania sek­cji w ra­mach pracowni zoologicznej. Tym razem obiek­tem za­jęć był ka­ra­czan madagaskarski i wij drewniak. Do­dat­ko­wo ćwi­czy­liś­my wy­ko­ny­wa­nie preparatów mi­kro­sko­po­wych z na­rzą­dów wewnętrznych takich jak: tchaw­ki, cew­ki Mal­phi­die­go (mistrzyniami w nich okazały się Wik­to­ria i Mar­ty­na). Z kolei nasz uczestnik etapu centralnego, Wiktor Sko­wron, uczest­ni­czył w warsztatach organizowanych przez UJ oraz UKEN w Krakowie, podczas których wy­ko­ny­wał sek­cję lina, świerszcza oraz pracował z pre­pa­ra­ta­mi z bo­ta­ni­ki, badając zagadnienia barwienia i prze­kro­jów przez ło­dy­gi roślin.

obrazek
10 kwietnia 2024r. | Administrator

Powietrze, ogień woda i ziemia – cztery żywioły. Nie­zbęd­ne, życiodajne, czasem destrukcyjne. Czym są? Ja­kie stwa­rza­ją szanse i zagrożenia? Jak oddziałują na las? Z ta­ki­mi py­ta­nia­mi zmierzyli się uczestnicy konkursu „Leś­ne Ży­wio­ły” organizowanego przez Regionalną Dy­rek­cję La­sów Pań­stwo­wych w Krośnie, w ramach obchodów 100-lecia La­sów Pań­stwo­wych. Miło nam poinformować, że Gabriela Pyr­sak (1c) i Piotr Pszeniczny (1c) zakwalifikowali się do eta­pu wo­je­wódz­kie­go konkursu.

obrazek
Czytaj więcej... »
te: 0.032s dbnc: 5 dbnq: 7