39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 28
tel./fax 17 788 51 68, 17 788 51 69
e-mail: kopernik@powiat.mielec.pl

REKRUTACJA 2024

WYBIERZ KLASĘ

piątek, 19 lipca 2024r.
imieniny obchodzą m.in.: Arseniusz i Lutobor
26 czerwca 2024r. | Administrator

Podczas gdy inni już mentalnie i fizycznie byli na wa­ka­cjach, uczniowie klasy 2c poświęcili swój czas na wy­ko­na­nie kre­dą muralu w pracowni Biologia 1. Autorka pro­jek­tu to Na­ta­lia Andrychowicz, a w jego wykonaniu po­ma­ga­li Oli­wia Sień­kow­ska, Emilia Jachym, Wiktor Sko­wron, Pa­try­cja Ru­man, Maja Krępa, Wiktoria Matyka, Kamila Merchut i Ja­kub Harla. Przedsięwzięciu towarzyszyły niesamowita at­mos­fe­ra, ko­or­dy­na­cja zadań, ciężka praca w eks­tre­mal­nie upal­nych wa­run­kach oraz duma z tak wspa­nia­łej mło­dzie­ży. Efek­ty oceńcie sami!

obrazek
21 czerwca 2024r. | Administrator

W piątkowy poranek, 21 czerwca 2024 r., w naszym li­ce­um miała miejsce uroczystość zakończenia roku szkol­ne­go 2023/24. Po wprowadzeniu sztandaru szkoły i od­śpie­wa­niu hym­nu pań­stwo­we­go uczniów przywitał pan dy­rek­tor Zbig­niew Rzeź­nik, następnie głos zabrał pan Zbig­niew Wi­tek – Prze­wod­ni­czą­cy Rady Rodziców. Uro­czys­te za­koń­cze­nie ro­ku szkolnego było okazją do na­gro­dze­nia li­ce­alis­tów, którzy odnieśli sukcesy w olimpiadach i konkursach, a tak­że wy­róż­nie­nia za wyniki w nauce. O oprawę ar­tys­tycz­na uro­czys­toś­ci zadbała klasa 1a wraz z wy­cho­waw­czy­nią, pa­nią Magdaleną Gromny. Po za­koń­cze­niu uro­czys­toś­ci Wychowawcy poszczególnych klas wrę­czy­li świa­dec­twa w sa­lach lekcyjnych. Życzymy wszyst­kim za­słu­żo­nych i prze­de wszyst­kim BEZ­PIECZ­NYCH WA­KA­CJI!

obrazek
20 czerwca 2024r. | Administrator

18 czerwca 2024 r. miała miejsce gala finałowa kon­kur­su „Komputer dla Najlepszego”. Po raz 24. Sta­ros­two Po­wia­to­we w Mielcu przyznało nagrody za wy­bit­ne osiąg­nię­cia ucz­niom, którzy zdobyli tytuły lau­re­atów i fi­na­lis­tów olim­piad oraz konkursów przed­mio­to­wych na szczeb­lu wo­je­wódz­kim i ogól­no­pol­skim, a także mają liczne osiąg­nię­cia spor­to­we. W tym roku nominowanych do na­gro­dy głów­nej by­ło aż 9 absolwentów. Wszyscy oni wy­róż­ni­li się szcze­gól­ny­mi osiąg­nię­cia­mi. Z dumą in­for­mu­je­my, że na­gro­da głów­na trafiła do Wiktorii Klich.

obrazek
Czytaj więcej... »
20 czerwca 2024r. | Administrator

W dniach od 5 do 7 czerwca 2024r. klasy 3a i 3d uczest­ni­czy­ły w wycieczce do Pragi. Atmosfera, zabytki mia­sta pa­mię­ta­ją­ce­go średniowiecze, wywarły na uczniach du­że wra­że­nie. Licealiści mieli okazję zwiedzić wiele hi­sto­rycz­nych miejsc, takich jak: Rynek Staromiejski, Ra­tusz, Pa­ła­ce Hrad­czań­skie, żydowską dzielnicę Józefów, ba­ro­ko­wą Ma­łą Stra­nę, Nowe Miasto z placem Wacława. Zwie­dza­jąc Złotą Uliczkę z wieloma historycznymi bu­dyn­ka­mi, ucz­nio­wie mogli przybliżyć sobie informacje zwią­za­ne ze zna­ny­mi postaciami literatury. Rejs statkiem po Weł­ta­wie był oka­zją, by spojrzeć na piękną panoramę mia­sta. W dro­dze po­wrot­nej do Polski, licealiści zwiedzili Kut­ną Ho­rę. Wy­jazd do Pra­gi na długo pozostanie w pa­mię­ci.

obrazek
19 czerwca 2024r. | Administrator

12 czerwca 2024 r. w SCK miało miejsce uroczyste wrę­cze­nie statuetek „Mielecki Laur Kultury”. Jest to na­gro­da Pre­zy­den­ta Miasta Mielca przyznawana za nie­zwyk­łe osią­gnię­cia w dziedzinach artystycznych. Na­gro­dy „Mie­lec­kie­go Lau­ru Kul­tu­ry” wręczyli Pan Radosław Swół - Pre­zy­dent Mias­ta Mielca i Zastępca Prezydenta – Pan To­masz Ley­ko. Wśród nagrodzonej mieleckiej młodzieży zna­laz­ła się Alek­san­dra Ka­gan, uczennica klasy 1d na­sze­go li­ce­um. Gra­tu­lu­je­my.

obrazek
19 czerwca 2024r. | Administrator

13 czerwca 2024 r. na Wydziale Filozofii Katolickiego Uni­wer­sy­te­tu Lubelskiego odbył się finał XII Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Logicznego. W konkursie wzię­ło udział blis­ko 1000 uczniów z całej Polski, a duży suk­ces od­nieś­li ucz­nio­wie II LO w Mielcu. Kamila Szęszoł (3b) za­ję­ła 6. miej­sce, uzy­sku­jąc tytuł Laureatki Konkursu, Ignacy Dalczyński (2b) za­jął 10. miej­sce i również uzyskał tytuł Laureata. Bardzo dob­rze spi­sa­li się też: Karol Machnik (3b) i Sebastian Ocha­lik (1b), któ­rzy uzyskali tytuły Finalistów Konkursu. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
19 czerwca 2024r. | Administrator

17 czerwca 2024 r. odbył się „Powiatowy konkurs z wie­dzy prawnej” pod patronatem Starosty Powiatu Mie­lec­kie­go Ka­zi­mie­rza Gacka. Miło nam poinformować, że I miej­sce za­ję­ła Gabriela Kusowska (1e), a miejsce II - Alek­san­der Si­to (1e). Finalistami zostali: Marek Misiak i Pa­tryk Pie­cho­ta także uczniowie kl. 1e. Gratulujemy!

 

obrazek
Czytaj więcej... »
19 czerwca 2024r. | Administrator

6 czerwca 2024 r. klasa 1e uczestniczyła w rozprawie są­do­wej w Sądzie Rejonowym w Mielcu. Była to doskonała oka­zja, aby zo­ba­czyć „na żywo” pracę wymiaru spra­wie­dli­woś­ci, za­poz­nać się ze stronami w procesie kar­nym oraz doś­wiad­czyć ogłoszenia wyroku przez Sąd.

 

 

obrazek
Czytaj więcej... »
19 czerwca 2024r. | Administrator

W dniach 11-15 czerwca 2024 r. ponad sie­dem­dzie­się­cio­oso­bo­wa grupa uczniów i nauczycieli z na­szej szko­ły uczest­ni­czy­ła w pełnej atrakcji wycieczce do Pa­ry­ża. Mło­dzież mia­ła wyjątkową okazję zwiedzić naj­waż­niej­sze za­byt­ki sto­li­cy Francji. Uczniowie obejrzeli pa­no­ra­mę mias­ta z Wie­ży Eif­fla, którą Francuzi nazywają żelazną damą Pa­ry­ża, zwiedzili Luwr, czyli największe muzeum na świe­cie, zo­ba­czy­li Katedrę Notre Dame, bazylikę Sacre Co­eur, bu­dy­nek ka­ba­re­tu Mou­lin Rouge, słynną ulicę Champs Ely­sees, Łuk Tryumfalny, kościół św. Magdaleny, ogro­dy Tui­le­ries i Montmartre, czyli dzielnicę francuskich ar­tys­tów. Ko­lej­ną atrak­cją był rejs statkiem po Sekwanie.

obrazek
Czytaj więcej... »
17 czerwca 2024r. | Administrator

W dniach 13-16 czerwca 2024 r. odbyły się Tauron Mi­strzo­stwa Polski Modeli Kosmicznych. Miło nam po­in­for­mo­wać o lsuk­ce­sach naszych uczniów. Alex Sadowy (2e) wy­wal­czył I miej­sce w kategorii S3A (modele rakiet z spa­do­chro­nem), To­masz Bolechała (1b) zdobył I miejsce w ka­te­go­rii S1A (ra­kie­ty wysokościowe) i I miejsce w kategorii S6A (modele rakiet z taśmą hamującą). Absolwenci II LO tak­że wywalczyli miejsca na podium: Matusz Czerkies - II miej­sce w ka­te­go­rii S8P i Eryk Halaburda - III miejsce w ka­te­go­rii S8P. Gra­tu­lu­je­my!

obrazek
16 czerwca 2024r. | Administrator

14 czerwca 2024 r. miało miejsce symboliczne prze­ka­za­nie władzy nowo wybranemu Samorządowi Ucz­niow­skie­mu. Dotychczasowa Przewodnicząca - Maja Zgór­ska (3F) i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy - Piotr Witek (3B) pod­su­mo­wa­li pra­cę samorządu, podziękowali za współ­pra­cę człon­kom Ra­dy Sa­mo­rzą­du oraz pogratulowali swo­im na­stęp­com. W nowej ka­den­cji na cze­le społeczności „Kopernika” stanie Kacper Kuż­dżał (2g) oraz je­go za­stęp­ca - Kacper Masłowiec (2e). Dzię­ku­je­my do­tych­cza­so­we­mu zarządowi SU za za­an­ga­żo­wa­nie oraz wie­le ciekawych pomysłów i z nie­cier­pli­woś­cią cze­ka­my na nowe decyzje następców.

obrazek
16 czerwca 2024r. | Administrator

6 czerwca 2024 r.odbyła się pierwsza sesja nowej ka­den­cji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu. Po uro­czys­tym ślu­bo­wa­niu nowi radni wybrali Prezydium MRM, w któ­re­go skład we­szli uczniowie naszej szkoły. Sta­no­wis­ko za­stęp­cy ob­ję­ła Izabela Kaczor, a sekretarzem zo­sta­ła Ka­ro­li­na Le­siń­ska. Cieszymy się z zaangażowania ucz­niów "Ko­per­ni­ka" w spra­wy lokalnej społeczności i ży­czy­my owoc­nej pra­cy.

obrazek
14 czerwca 2024r. | Administrator

13 czerwca 2024 r. odbyły się zawody w siatkówce pla­żo­wej. W bardzo trudnych warunkach atmosferycznych re­pre­zen­tu­ją­ca nasze liceum drużyna chłopców zajęła II miej­sce. Dziew­czę­ta, ze względu na intensywne opady desz­czu, nie mo­gły rozegrać spotkania do końca. Zawody zo­sta­ły prze­nie­sio­ne na początek września. Serdecznie gra­tu­lu­je­my za­wod­ni­kom wszyst­kich rozegranych meczów i wo­li wal­ki w tak wy­ma­ga­ją­cych warunkach.

obrazek
te: 0.024s dbnc: 5 dbnq: 7